Graduation Calendar 2020
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ประจำปีการศึกษา 2563

ครั้งที่

วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

วันที่รับเอกสารสำคัญ
ทางการศึกษา

ตรวจสอบรายชื่อ

1/2563

2 ธันวาคม 2563

4 ธันวาคม 2563

2/2563

6 มกราคม 2564

8 มกราคม 2564

>> ตรวจสอบรายชื่อ <<

3/2563

3 กุมภาพันธ์ 2564

 5 กุมภาพันธ์ 2564

>> ตรวจสอบรายชื่อ >>

4/2563

3 มีนาคม 2564

5 มีนาคม 2564

<< ตรวจสอบรายชื่อ >>

5/2563

7 เมษายน 2564

9 เมษายน 2564

<< ตรวจสอบรายชื่อ >>

6/2563

5 พฤษภาคม 2564

7 พฤษภาคม 2564

<< ตรวจสอบรายชื่อ >>

7/2563

2 มิถุนายน 2564

4 มิถุนายน 2564

>> ตรวจสอบรายชื่อ <<

8/2563

7 กรกฎาคม 2564

9 กรกฎาคม 2564

ตรวจสอบรายชื่อ

9/2563

4 สิงหาคม 2564

6 สิงหาคม 2564

ตรวจสอบรายชื่อ

10/2563

1 กันยายน 2564

3 กันยายน 2564

ตรวจสอบรายชื่อ

11/2563 6 ตุลาคม 2564  8 ตุลาคม 2564 ตรวจสอบรายชื่อ


กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

  • วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม  –  วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564

กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563 (ประมาณการ-อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

  • ถ่ายภาพหมู่ / ซ้อมย่อยครั้งที่ 1 :  วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564
  • ซ้อมย่อยครั้งที่ 2 :  วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564
  • ซ้อมใหญ่ :  วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564
  • วันพิธี : วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564