Graduation Calendar 2020
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ประจำปีการศึกษา 2563

ครั้งที่

วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

วันที่รับเอกสารสำคัญ
ทางการศึกษา

ตรวจสอบรายชื่อ

1/2563

2 ธันวาคม 2563

4 ธันวาคม 2563

2/2563

6 มกราคม 2564

8 มกราคม 2564

>> ตรวจสอบรายชื่อ <<

3/2563

3 กุมภาพันธ์ 2564

 5 กุมภาพันธ์ 2564

>> ตรวจสอบรายชื่อ <<

4/2563

3 มีนาคม 2564

5 มีนาคม 2564

>> ตรวจสอบรายชื่อ <<

5/2563

7 เมษายน 2564

9 เมษายน 2564

>> ตรวจสอบรายชื่อ <<

6/2563

5 พฤษภาคม 2564

7 พฤษภาคม 2564

>> ตรวจสอบรายชื่อ <<

7/2563

2 มิถุนายน 2564

4 มิถุนายน 2564

>> ตรวจสอบรายชื่อ <<

8/2563

7 กรกฎาคม 2564

9 กรกฎาคม 2564

>> ตรวจสอบรายชื่อ <<

9/2563

4 สิงหาคม 2564

6 สิงหาคม 2564

10/2563

1 กันยายน 2564

3 กันยายน 2564

>> ตรวจสอบรายชื่อ >>

 >> ตรวจสอบรายชื่อ >>

11/2563 6 ตุลาคม 2564  8 ตุลาคม 2564 >>ตรวจสอบรายชื่อ<<


กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

  • รอประกาศจากทางมหาวิทยาลัย

กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563 (ประมาณการ-อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

  • มติจากคณะกรรมการฯ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 3 พระจอม
    ให้เลื่อนวันออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น (คาดว่าจะเป็นกลางปีหน้า)
    หากมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน จะแจ้งให้ทราบต่อไป