ตรวจสอบข้อมูลห้องสอบเเละตารางสอบ

แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางสอบ สำหรับรายวิชาที่จัดสอบตามตารางสอบส่วนกลาง ภาคการศึกษา1/2566 เท่านั้น !

* แสดงข้อมูลเฉพาะรายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง *

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)
 • วิศวกรรมเคมี (CHE)
TH | EN
 • วิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ (TME)
TH | EN
 • วิศวกรรมโยธา (CVE)
TH | EN
 • วิศวกรรมไฟฟ้า (EE)
TH | EN
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CPE)
TH | EN
 • วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (INC)
TH | EN
 • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ENE)
TH | EN
คณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Science)
 • ภาควิชาเคมี (CHM)
TH | EN
 • ภาควิชาคณิตศาสตร์ (MTH)
TH | EN
 • ภาควิชาจุลชีววิทยา (MIC)
TH | EN
 • ภาควิชาฟิสิกส์ (PHY)
TH | EN

ข้อควรปฏิบัติในการสอบ