ตารางเรียน COURSE SCHEDULE

– นักศึกษาโปรดตรวจสอบตารางเรียนผ่านระบบ New ACIS

– How to Check Class Schedule
via New ACIS Login to New ACIS 

https://sinfo.kmutt.ac.th/

– Choose Menu Class Schedule/Exam Schedule
(ตารางสอน/ตารางสอบ)

 

– ผังห้องสอบ