ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาพิเศษ/2566

วิธีการตรวจสอบผ่านระบบ New ACIS
1. ดูรายวิชาที่เปิดสอน แยกตามสาขาวิชา/ชั้นปี

  1. ดูรายวิชาที่เปิดสอน ตารางเรียนพื้นฐาน/เรียนร่วม ตารางตามภาควิชา


ข้อมูลรายงานตารางเรียนแยกตามภาควิชา
 (ข้อมูล ณ วันที่ 6 เมษายน 2567)

ระดับปริญญาตรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะศิลปศาสตร์

วิทยาลัยสหวิทยาการ

ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก)

คณะวิศวกรรรมศาสตร์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

คณะศิลปศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

วิทยาลัยสหวิทยาการ