ช่องทางการขอเอกสารทางการศึกษาสำหรับศิษย์เก่า : Document Request for Alumni

ขอรับเอกสาร ที่ THE HUB ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์