ดาวน์โหลด  FAQ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา (ฉบับปรับปรุง : พฤษภาคม 2564)