สรุปคะแนนรายวิชา (MEAN/GPA)

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553