ดาวน์โหลด ระเบียบฯ ว่าด้วยการศึกษา ภายใต้มาตรการเเละการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ.2565