ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ มจธ. 
ระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษา 1/2564


ประกาศรหัสนักศึกษา 1/2564  ข้อมูล ณ 16/04/2564  

ติดต่อสอบถามข้อมูล

เจ้าหน้าที่บริการข้อมูลนักศึกษาใหม่ โทรศัพท์ 024708148 

เจ้าหน้าที่ ศูนย์ประสานงานการลงทะเบียน โทรศัพท์ 0-2470-8154 หรือ 0-2470-8340

ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือ เมล์ regist@kmutt.ac.th

สำนักงานทะเบียนนักศึกษา (The HUB บางมด) ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ติดต่อ คณะ/ภาควิชา หรือหน่วยงานอื่นๆ  -> Click <-