การทำบัตรนักศึกษาทุกระดับ  / Student Card

  • นักศึกษาดำเนินการดังนี้
    1. ติดต่อสำนักงานทะเบียนนักศึกษา เพื่อทำคำร้องขอทำบัตรนักศึกษา(สทน.15)
    2. นำสทน.15 เเละบัตรประชาชน ติดต่อขอทำบัตรนักศึกษาที่ ธนาคารกรุงเทพ สาขา มจธ.
      (วัน-เวลาทำการของธนาคาร)
  • หากในหน้าประวัตินักศึกษาไม่เคยอัพโหลดรูปถ่าย จะไม่สามารถทำบัตรนักศึกษาที่ธนาคารได้