ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ มจธ.
ระดับปริญญาโท – เอก   ภาคการศึกษา 1/2565


ประกาศรหัสนักศึกษาและรายวิชาปรับพื้น 1/2565      ข้อมูล ณ 21/06/2565

………………………………………………………….

ติดต่อสอบถามข้อมูล

เจ้าหน้าที่บริการข้อมูลนักศึกษาใหม่ โทรศัพท์ 024708148
เจ้าหน้าที่ ศูนย์ประสานงานการลงทะเบียน โทรศัพท์ 0-2470-8154 หรือ 0-2470-8340

ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น.
Email : regist@kmutt.ac.th
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา (The HUB บางมด) ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
ติดต่อ คณะ/ภาควิชา หรือหน่วยงานอื่นๆ  -> Click <-