กำหนดการอนุมัติสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา