การดูแลและให้บริการด้านสุขภาพจิต

จิตวิทยาและให้คำปรึกษา

กิจกรรมจิตวิทยาและให้คำปรึกษา (Counseling and Psychology) เป็นหน่วยงานบริการให้คำปรึกษาและบริการด้านจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เกิดประสบการณ์ในการพัฒนาชีวิตทุกด้านให้สมบูรณ์  ผ่านการให้บริการข้อสนเทศด้านจิตวิทยาและด้านการพัฒนาตนเองที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา  การให้คำปรึกษาทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม ตลอดจนสร้างเครือข่ายของการให้คำปรึกษาและพัฒนานักศึกษา

บริการของกิจกรรมจิตวิทยาและให้คำปรึกษา ได้แก่

1. การให้การปรึกษา
          เป็นการให้การปรึกษาแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งด้านการเรียน ด้านสังคม และด้านส่วนตัว ปัญหาด้านการเรียน การเปลี่ยนสาขาวิชาหรือคณะ การเลือกศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา เป็นต้น สำหรับปัญหาสังคมและส่วนตัว เช่น สัมพันธภาพกับเพื่อน กับอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้สอน การเงิน ความรัก ความเครียด หรือปัญหาสุขภาพจิตต่างๆ มีรูปแบบการให้บริการดังนี้
          1.1 การให้การปรึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Counseling) นักศึกษาและผู้สนใจสามารถขอรับการปรึกษาโดยตรงจากนักจิตวิทยาการปรึกษา โดยโทรนัดล่วงหน้าที่ 0-2470-8105
          1.2 การให้การปรึกษาเป็นกลุ่ม (Group Counseling) นักศึกษาสามารถขอรับคำปรึกษาแบบรายกลุ่มในเรื่องๆ เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ การเตรียมตัวก่อนไปสมัครงาน เป็นต้น
          1.3 การให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ (Hot Line)  นักศึกษาและผู้สนใจที่มีเรื่องเร่งด่วนหรือไม่สะดวกจะขอรับการปรึกษาที่ศูนย์ สามารถขอรับคำปรึกษาทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข Hot Line 0-2470-8105
          1.4 การให้การปรึกษาทาง E-mail และ Facebook  เพื่อความสะดวกในการขอรับบริการในกรณีต่างที่ไม่ร้ายแรง นักศึกษาและผู้สนใจสามารถส่งคำถามหรือร่วมแชร์เรื่องราวต่างได้ที่ e-mail : cps@kmutt.ac.th  และwww.facebook/counsellingkmutt
          1.5 การให้การปรึกษาโดยจิตแพทย์ นักศึกษาหรือผู้สนใจที่ต้องการขอรับการปรึกษาจากจิตแพทย์ที่ประจำอยู่ ณ งานพยาบาล ทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 – 16.30 น. สามารถโทรแจ้ง ศูนย์เพื่อนัดเวลาล่วงหน้า และทางศูนย์จะประสานเวลานัดกับจิตแพทย์ของงานพยาบาลตามเวลาดังกล่าว

  2. Relaxation Room
          Relaxation Room  เป็นห้องสำหรับการฟังดนตรี ที่เรียกว่าดนตรีบำบัด (Music therapy) หรือฝึกการทำ Relaxation ในรูปแบบต่างๆ เพื่อผ่อนคลายความเครียด และผ่อนคลายจิตใจ ซึ่งประโยชน์ของการทำ Relaxation ในรูปแบบต่างๆมีหลายประการ เช่น ผ่อนคลายความเครียดของจิตใจ แก้ปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับ แก้ไขพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่างๆ สร้างเสริมอารมณ์เชิงบวกและการควบคุมตนเอง ตลอดจนพัฒนาทักษะการจำและเสริมสร้างสมาธิ โดยใช้เวลาครั้งละประมาณ 20 -30 นาที ผู้สนใจต้องสำรองการใช้ห้องเพื่อทำกิจกรรม Relaxation กับนักจิตวิทยาได้ที่หมายเลขโทร 0-2470-8105
 
 3. บริการแบบทดสอบ
         บริการด้านแบบทดสอบมีทั้งแบบทดสอบทางจิตวิทยา แบบทดสอบบุคลิกภาพ แบบทดสอบความถนัดและความสนใจ เป็นต้น ซึ่งแบบทดสอบบางชนิดนักศึกษาสามารถวิเคราะห์ได้ด้วยตนเองจากเว็บไซต์ของสำนักงานกิจการนักศึกษา หรือขอรับการปรึกษาเพื่อทำแบบทดสอบจากนักจิตวิทยา