กำหนดการมอบตัวของนักศึกษาใหม่ 1/2567 | Schedule For New Students 1/2024

ประมาณการอัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รหัส 66

หมายเหตุ *ค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา คือ ค่าลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1 โดยแบ่งเป็นค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิตตามจำนวนหน่วยกิจแต่ละหลักสูตร*

การชำระเงินค่าธรรมเนียมสำหรับนักศึกษาใหม่
ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
– ค่าบำรุงการศึกษาตามหลักสูตร
– ค่าหน่วยกิตตามหลักสูตร
– ค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า 1,400 บาท ต้องชำระเพิ่มทุกคน
(ประกอบด้วย ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 700 บาท, ค่าตรวจสุขภาพ 200 บาท, ค่าประกันอุบัติเหตุ 500 บาท)
**เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 700 บาท ค่าตรวจสุขภาพ 200 บาท ค่าประกันสุขภาพ 1,800 บาท ค่าประกันอุบัติเหตุ 500 บาท**

วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 เอกสารประกอบการเบิก
วศ.เคมี 21,000 21,000

ดาวน์โหลดเอกสารแนบประกอบการเบิก

วศ.เคมี นานาชาติ เหมาจ่าย 56,000 / ภาคการศึกษา
วศ.โยธา 22,000 22,000
วศ.โยธา นานาชาติ 25,000 25,000
วศ.คอมพิวเตอร์ เหมาจ่าย 56,000 / ภาคการศึกษา
วศ.คอมพิวเตอร์ นานาชาติ เหมาจ่าย 21,000 / ภาคการศึกษา
วิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ เหมาจ่าย 56,000 / ภาคการศึกษา
วศ.สิ่งเเวดล้อม 21,500 21,500
วศ.สิ่งแวดล้อม นานาชาติ เหมาจ่าย 56,000 / ภาคการศึกษา
วศ.ไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 21,500 21,500
วศ.และสารสนเทศสื่อสาร นานาชาติ เหมาจ่าย 56,000 / ภาคการศึกษา
วศ.เครื่องกล 22,500 22,500
วศ.ยานยนต์ เหมาจ่าย 42,000 / ภาคการศึกษา
วศ.ไฟฟ้า 22,000 22,000
วศ.ไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลัง และพลังงาน) เหมาจ่าย 42,000 / ภาคการศึกษา
วศ.ระบบควบคุมและเครื่องมือวัก 21,500 21,500
วศ.ระบบควบคุมเเละเครื่องมืดวัด (สหกิจศึกษา) เหมาจ่าย 42,000 / ภาคการศึกษา
วศ.อัตโนมัติ นานาชาติ เหมาจ่าย 56,000 / ภาคการศึกษา
วศ.อุตสาหการ 21,000 21,000
วศ.เมคคาทรอนิกส์ 22,000 22,000
วศ.เครื่องมือ 22,500 22,500
วศ.วัสดุ 21,500 21,500
วศ.ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานสมัยใหม่ 51,500 51,500
วศ.เครื่องกล (มจธ.ราชบุรี) 22,500 22,500
วศ.คอมพิวเตอร์ (มจธ.ราชบุรี) เหมาจ่าย 21,000 / ภาคการศึกษา

วิทยาศาสตร์
สาขาวิชา ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 เอกสารประกอบการเบิก
คณิตศาสตร์ 21,000 21,000

ดาวน์โหลดเอกสารแนบประกอบการเบิก

วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 30,000 30,000
สถิติและวิทยาการข้อมูล 20,000 20,000
เคมี 21,500 21,500
จุลชีววิทยา 21,500 21,500
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 21,500 21,500
ฟิสิกส์ – ฟิสิกส์อุตสาหกรรม 21,500 21,500
ฟิสิกส์ – ฟิสิกส์วัสดุและเครื่องมือทางการแพทย์ 21,500 21,500
ฟิสิกส์ – ฟิสิกส์เชิงทฤษฎีและการวิเคราะห์ข้อมูล 20,500 20,500
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สาขาวิชา ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 เอกสารประกอบการเบิก
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ 32,000 32,000

ดาวน์โหลดเอกสารแนบประกอบการเบิก

วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย 21,500 21,500
เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อมวลชวน 30,000 30,000
วิศวกรรมโยธา 21,500 21,500
วิศวกรรมเครื่องกล 21,500 21,500
วิศวกรรมอุตสาหการ 21,500 21,500
วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง 21,500 21,500
วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ 22,500 22,500
วิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 22,500 22,500
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีโยธา 22,500 22,500
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีเครื่องกล
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีอุตสาหการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีไฟฟ้า
โครงการร่วมร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์
สาขาวิชา ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 เอกสารประกอบการเบิก
เทคโนโลยีมีเดีย – เทคโนโลยีมีเดียดิจิทัล 40,500 40,500

ดาวน์โหลดเอกสารแนบประกอบการเบิก

เทคโนโลยีมีเดีย – การพัฒนาเกม
เทคโนโลยีมีเดีย – นวัตกรรมมีเดียทางการแพทย์
มีเดียอาตส์ – การออกแบบกราฟิก 39,000 39,000
มีเดียอาตส์ – แอนนิเมชัน
มีเดียอาตส์ -ภาพยนต์และภาพเคลื่อนไหว
มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ 39,000 39,000
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สาขาวิชา ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 เอกสารประกอบการเบิก
สถาปัตยกรรม นานาชาติ 82,000 82,000

ดาวน์โหลดเอกสารแนบประกอบการเบิก

สถาปัตยกรรมภายใน นานาชาติ 82,000 82,000
นวัตกรรมการออกแบบ นานาชาติ 82,000 82,000
ออกแบบนิเทศศิลป์ นานาชาติ 82,000 82,000
ภูมิสถาปัตยกรรม นานาชาติ 82,000 82,000
การบูรณาการการออกแบบด้วยพหุปัญญา นานาชาติ 129,500 129,500
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 เอกสารประกอบการเบิก
เทคโนโลยีสารสนเทศ 32,400 32,400

ดาวน์โหลดเอกสารแนบประกอบการเบิก

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาอังกฤษ)  เหมาจ่าย 55,000 / ภาคการศึกษา
นวัตกรรมบริการดิจิตอล เหมาจ่าย 45,250 / ภาคการศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ
สาขาวิชา ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 เอกสารประกอบการเบิก
การออกแบบดิจิทัล นานาชาติ
แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์**
51,500 51,500

ดาวน์โหลดเอกสารแนบประกอบการเบิก

การออกแบบดิจิทัล นานาชาติ
การออกแบบและการสร้างเกม**
51,500 51,500
เทคโนโลยีแนวสร้างสรรค์ นานาชาติ 51,500 51,500
วิศวกรรมระบบอัจฉริยะ พหุวิทยาการ เหมาจ่าย 56,000 / ภาคการศึกษา
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
สาขาวิชา ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 เอกสารประกอบการเบิก
วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เหมาจ่าย 56,000 / ภาคการศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสารแนบประกอบการเบิก

GET TO KNOW KMUTT