วินัยนักศึกษา

งานวิจัยและส่งเสริมวินัยนักศึกษา

วิจัยและส่งเสริมวินัยนักศึกษา มีหน้าที่ในการศึกษาวิจัย รวมรวมข้อมูลในบริบทของการส่งเสริมพัฒนาวินัยนักศึกษา และคุณภาพชีวิตนักศึกษา และมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีวินัย รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบของตนในขณะเดียวกัน ต้องเคารพและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น แสดงออกอย่างเหมาะสมกับสังคมในปัจจุบันมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งสามารถดูแลตนเองได้อย่างปลอดภัยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งอัน ไม่พึงประสงค์ เช่น สิ่งเสพติด การพนันและอบายมุข ผ่านทางข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศต่างๆของมหาวิทยาลัย โดยมีการดำเนินงานอย่างมีกระบวน ขั้นตอนชัดเจน อยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมและเสมอภาคเท่าเทียม

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2546

          วินัยนักศึกษา

 1. นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งมหาวิทยาลัย คณะ  สำนัก และหน่วยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด       
 2. นักศึกษาต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ ไม่ทุจริตทางวิชาการ ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันไม่ชอบธรรมด้านวิชาการโดยเคร่งครัด  ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยนักศึกษา
 3. นักศึกษาต้องแต่งกายสุภาพตามระเบียบ และข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 4. นักศึกษาต้องสุภาพเรียบร้อย ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง  หรือคำแนะนำตักเตือนของอาจารย์  และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ
 5. นักศึกษาต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ทันที เมื่ออาจารย์  เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยขอตรวจสอบ  เมื่อมีเหตุอันสมควร
 6. นักศึกษาต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ทันที เมื่ออาจารย์  เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยขอตรวจสอบ  เมื่อมีเหตุอันสมควร
 7. นักศึกษาต้องปฏิบัติตามศีลธรรม วัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย  ไม่นำขนบธรรมเนียมหรือวิธีการอันไม่เหมาะสมมาปฏิบัติ  ไม่ว่าภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย
 8. นักศึกษาต้องประพฤติตนเป็นสุภาพชน มีความประพฤติเรียบร้อย  รักษาเกียรติและศักดิ์ของตนเอง  และรักษาชื่อเสียง เกียรติคุณและประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
 9. นักศึกษาต้องไม่เขียนหรือพิมพ์ข้อความ หรือจัดทำสิ่งพิมพ์ สิ่งวาดในสื่อใดๆออกเผยแพร่อันทำให้ผู้อื่นเสียหาย
 10. นักศึกษาต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่รายงานเท็จ หรือ แจ้งความเท็จ ปลอมแปลงเอกสาร หรือปลอมลายมือชื่อของผู้อื่น
 11. นักศึกษาต้องไม่สูบบุหรี่ในขณะที่มีการเรียน การสอน การปฏิบัติการ  การสอบ  หรือในบริเวณเขตปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมาย  และหรือมหาวิทยาลัยกำหนดในบริเวณมหาวิทยาลัย
 12. นักศึกษาต้องไม่เล่นหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือสนับสนุนการพนันทุกชนิด
 13. นักศึกษาต้องไม่เป็นผู้นำสุราหรือสิ่งมึนเมาใดๆ เข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัย และต้องไม่เสพสุรา  หรือสิ่งมึนเมาใดๆ จนเป็นเหตุให้เสื่อมเสียแก่ตนเองและมหาวิทยาลัย
 14. นักศึกษาต้องไม่เสพสารเสพติด หรือมีสารเสพติดไว้ในครอบครอง
 15. นักศึกษาต้องไม่นำสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัย หรือมีสิ่งผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง
 16. นักศึกษาต้องรักษาความสงบเรียบร้อย ไม่เป็นตัวการยุยง  และก่อเหตุไม่สงบในมหาวิทยาลัย  หรือไม่ทะเลาะวิวาทระหว่างนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  กับนักศึกษาต่างสถาบัน หรือผู้อื่น
 17. นักศึกษาต้องไม่กระทำตนให้เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว จนเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น  หรือมหาวิทยาลัย
 18. นักศึกษาต้องไม่กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทำการทุจริตใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัย

การกระทำต่อไปนี้ถือเป็นความผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรง

 1. 1. จงใจหรือเจตนาทำให้ทรัพย์สินมหาวิทยาลัยหรือของผู้อื่นเสียหาย
 2. 2. กระทำการทุจริตลักทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์  หรือกระทำการอื่นใด  อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย  หรือเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง
 3. 3.  ทะเลาะวิวาท เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับอันตรายสาหัส หรือถึงแก่ความตาย หรือเป็นเหตุให้เสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
 4. 4.  รายงานเท็จ แจ้งความเท็จ ปลอมแปลงเอกสาร  หรือปลอมลายมือชื่อคนอื่น
 5. 5. เป็นตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน  ให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในมหาวิทยาลัย  หรือก่อให้เกิดการแตกสามัคคีระหว่างนักศึกษา
 6. 6.  กระทำการใดทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัย

    6.1  เล่นการพนัน  สนับสนุน  หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนัน

    6.2  พกพาอาวุธ  วัตถุระเบิด

    6.3  เสพยาเสพติดหรือสารเสพติด

    6.4  เมาสุราอาละวาด

              6.5  มีสิ่งผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง

 1. 7. กระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุก หรือโทษที่หนักกว่าโทษจำคุก โดยมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกโดยไม่คำนึงถึงว่าจะมีการรอลงโทษหรือรอกำหนดโทษ  เว้นแต่เป็นโทษที่กระทำโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ
 2. 8. กระทำการใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
 3. 9. กระทำการพิจารณาความผิด และหรือลงโทษนักศึกษาด้วยตนเอง

โทษทางวินัยมี 7 สถาน ดังนี้

 1. ตักเตือนด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร
 2. ภาคทัณฑ์
 3. ตัดคะแนนความประพฤติ
 4. ตัดสิทธิ์เข้าสอบ
 5. ให้พักการศึกษา
 6. ยับยั้งการอนุมัติให้ปริญญา
 7. ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

การอุทธรณ์ 

 1. นักศึกษาผู้ใดถูกสั่งลงโทษตามข้อบังคับนี้มีสิทธิอุทธรณ์ได้เฉพาะโทษผิดวินัยอย่างร้ายแรงตาม
 2. ให้อุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบคำสั่งลงโทษ
 3. การอุทธรณ์ให้ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ และให้การอุทธรณ์ได้สำหรับตนเองเท่านั้น  จะอุทธรณ์แทนคนอื่น หรือมอบหมายให้คนอื่นอุทธรณ์แทนไม่ได้
 4. ให้ยื่นหนังสืออุทธรณ์ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  และให้สั่งหนังสืออุทธรณ์ต่อไปยังคณะกรรมการวินัยนักศึกษาภายใน 3 วันทำการนับจากวันได้รับหนังสืออุทธรณ์
 5. ให้คณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน  นับแต่วันได้รับหนังสืออุทธรณ์  และเสนอความเห็นต่ออธิการบดี  ให้อธิการบดีสั่งการภายใน 15 วัน  นับแต่วันที่ได้รับรายงานจากคณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา