ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2566
วิธีการตรวจสอบผ่านระบบ New ACIS

 • ตรวจสอบรายวิชา แยกตามชั้นปีและหลักสูตรของตนเอง
  Login เข้าระบบ New ACIS : https://sinfo.kmutt.ac.th/
  เลือกเมนู Login เข้าระบบ > เลือกเมนู ตารางสอน/ตารางสอบ > เลือก ตารางเรียนตามชั้นปี
 • ตรวจสอบตารางเรียนรวม ของทุกคณะ (ค้นหาตามรายวิชา)
  Login เข้าระบบ New ACIS : https://sinfo.kmutt.ac.th/
  เลือกเมนู Login เข้าระบบ > เลือกเมนู ตารางสอน/ตารางสอบ > เลือก ตารางเรียนตามภาควิชา
 • กรณีต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตารางเรียน-ตารางสอบ
  โปรดติดต่อเลขานุการภาควิชาหรือผู้ประสานงานการจัดตารางสอนของหลักสูตรนักศึกษา
 • ติดต่อ คณะ/ภาควิชา/หลักสูตร : https://www.kmutt.ac.th/about-kmutt/contact-us/

Class & Exam Schedule for Undergraduate Student 1/2023
Class-Exam Schedule via New ACIS

 • Check Class and Examination Schedule (Student Year)
  Login to New ACIS : https://sinfo.kmutt.ac.th/
  Menu : Class Schedule / Exam Schedule > Choose Class Schedule (Student Year)
 • Check Class and Examination Schedule (All)
  Login to New ACIS : https://sinfo.kmutt.ac.th/
  Menu : Class Schedule / Exam Schedule > Choose Class Schedule (Department)