ตารางเรียน-ตารางสอบ ภาคการศึกษาที่ 1/2565 (เฉพาะปริญญาตรี)

ตรวจสอบลิงค์เรียนออนไลน์และเข้ากลุ่มเรียน

 • https://nyx.kmutt.ac.th/onlineclass/jbLogin.aspx
 • ระบบจะแสดงข้อมูลช่องทางการเรียนออนไลน์เฉพาะ-รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเท่านั้น
 • กรณีค้นหาช่องทางเรียนออนไลน์ไม่พบ อาจารย์ผู้สอนจะแจ้งช่องทางเรียนให้นักศึกษาทราบโดยตรงผ่านเมลของนักศึกษา
  หรือ ประกาศของ คณะ/ภาควิชา/หลักสูตร
 • ติดต่อ คณะ/ภาควิชา/หลักสูตร : https://www.kmutt.ac.th/about-kmutt/contact-us/

วิธีดูตารางเรียน-ตารางสอบ ภาคการศึกษาที่ 1/2565

 • https://pas.kmutt.ac.th/class_schedule/app/th/search/
 • ยกเว้น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (SoA+D) ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์คณะ : https://soad.kmutt.ac.th/academic-calendar/
 • สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องตรวจสอบตารางเรียนรายสัปดาห์ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานทะเบียนนักศึกษาเป็นหลักเท่านั้น
 • ข้อมูลวันเวลาเรียนจะไม่ตรงกับในระบบ New ACIS (sinfo) โดยตารางเรียน 15 สัปดาห์ ของนักศึกษาต้องไม่ซ้ำซ้อนกัน
 • กรณีต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตารางเรียน-ตารางสอบ โปรดติดต่อเลขานุการภาควิชาหรือผู้ประสานงานการจัดตารางสอนของหลักสูตรนักศึกษา
 • ติดต่อ คณะ/ภาควิชา/หลักสูตร : https://www.kmutt.ac.th/about-kmutt/contact-us/