ตารางเรียน-ตารางสอบ ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ตรวจสอบลิงค์เรียนออนไลน์และเข้ากลุ่มเรียน

  • https://nyx.kmutt.ac.th/onlineclass/jbLogin.aspx
  • ระบบจะแสดงข้อมูลช่องทางการเรียนออนไลน์เฉพาะ-รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเท่านั้น
  • กรณีค้นหาช่องทางเรียนออนไลน์ไม่พบ อาจารย์ผู้สอนจะแจ้งช่องทางเรียนให้นักศึกษาทราบโดยตรงผ่านเมลของนักศึกษา
    หรือ ประกาศของ คณะ/ภาควิชา/หลักสูตร

วิธีดูตารางเรียนผ่านระบบ New ACIS

ตรวจสอบรายวิชา แยกตามชั้นปีและหลักสูตรของตนเอง

  • Login เข้าระบบ New ACIS : https://sinfo.kmutt.ac.th/
  • เลือกเมนู Login เข้าระบบ > เลือกเมนู ตารางสอน/ตารางสอบ > เลือก ตารางเรียนตามชั้นปี

ตรวจสอบตารางเรียนรวม ของทุกคณะ (ค้นหาตามรายวิชา)

  • Login เข้าระบบ New ACIS : https://sinfo.kmutt.ac.th/
  • เลือกเมนู Login เข้าระบบ > เลือกเมนู ตารางสอน/ตารางสอบ > เลือก ตารางเรียนตามภาควิชา

ติดต่อ คณะ/ภาควิชา/หลักสูตร : https://www.kmutt.ac.th/about-kmutt/contact-us/