สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอขออนุมัติปริญญา
จำแนกตามเกียรตินิยม ระดับปริญญาตรี