แบบฟอร์ม คำร้องต่างๆ / Request Forms

แบบฟอร์ม

ประเภทคำร้อง

สทน.01 : RO.01 คำร้องทั่วไป
General Request Form
สทน.03 : RO.03 หนังสือรับรองของผู้ปกครอง
Recommendation Letter of Parent/Guardian
สทน.04 : RO.04 ใบมอบฉันทะ
Authorization Form
สทน.08 : RO.08 คำร้องขอคืนเงินค่าลงทะเบียน
Request Form for Registration Reimbursement

แบบ ก.ค. 18 **ดาวโหลดคู่กันกับคำร้องขอเงินคืนค่าลงทะเบียน**

สทน.11 : RO.11 คำร้องขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร
Request Form for Postponing the Graduation
สทน.12 : RO.12 คำร้องขอลาพักการศึกษา
Request Form for Intermission Leave

* มีคำร้องออนไลน์ในระบบ New ACIS นักศึกษาโปรดยื่นคำร้องผ่านระบบ
สทน.13 : RO.13 คำร้องขอลาออก ***update**
Request Form for Resignation 
***update***
สทน.14 : RO.14 คำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ
Request Form for Changing Information in Student Record
สทน.15 : RO.15 คำร้องขอทำบัตรนักศึกษา มจธ.- ธนาคารกรุงเทพ
Request Form for KMUTT-BANGKOK Bank Student Id. Card

** ขั้นตอนการติดต่อเพื่อทำบัตรบีเฟิสต์ประจำตัวนักศึกษา **

สทน.16 : RO.16 คำร้องขอลาป่วย/ลากิจ
Request Form for Sick/Business Leave
สทน.18 : RO.18 คำร้องขอลงทะเบียนต่ำกว่า/เกินกว่าหน่วยกิตที่กำหนด
Request Form for Registering Less/More than Required Credits

* มีคำร้องออนไลน์ในระบบ New ACIS นักศึกษาโปรดยื่นคำร้องผ่านระบบ
สทน.19 : RO.19 คำร้องขอลงทะเบียนในรายวิชาที่มีเวลาสอบซ้อน
Permission Form for Registration with Examination Time Conflict
สทน.20 : RO.20 คำร้องขอลงทะเบียนรายวิชานอกหลักสูตร
Request Form for Registration of Non-Requisite Course
สทน.21 : RO.21 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนแบบบุคคลภายนอก
Request Form for Degree Registraion forVisitor
สทน.22 : RO.22 คำร้องขอสมัครสอบโดยไม่ต้องเข้าเรียน
Request Form for Examination without Attending Class
สทน.23 : RO.23 คำร้องขอเปลี่ยน/เทียบรายวิชาเรียน
Request Form for Changing to Equivalent Course
สทน.25 : RO.25 ใบลงทะเบียนเรียน
Registration Form
สทน.26 : RO.26 ใบลงทะเบียนเพิ่ม-ลด-ถอน เปลี่ยนกลุ่ม
Additional, Withdrawal Form

* มีคำร้องถอนรายวิชา (W) ออนไลน์ในระบบ New ACIS นักศึกษาโปรดยื่นคำร้องผ่านระบบ
สทน.27 : RO.27 คำร้องแจ้งความประสงค์ออกจากห้องเรียนบัฟเฟอร์
Request Form to leave the Buffer Class
แบบฟอร์มพิเศษ

แบบฟอร์มลงเวลาการปฏิบัติงานของนักศึกษาบำเพ็ญประโยชน์