สรุปคะแนนรายวิชา (MEAN/GPA)

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553