สรุปคะแนนรายวิชา (MEAN/GPA)

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์
– ภาควิชาวิศวกรรมเคมี CHE
– ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล MEE
– ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า EEE
– ภาควิชาวิศวกรรมโยธา CVE
– ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ PRE_MCE
– ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ENE
– ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด INC
– ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CPE
– ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ENV
– ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ TEN_MEN

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

– ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล MTE
– ภาควิชาครุศาสตรไฟฟ้า ETE
– ภาควิชาครุศาสตรโยธา CTE
– ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหการ PTE
– ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ PPT
– ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์และมัลติมีเดีย CMM
– โครงการร่วมบริหารหลักสูตร APA
– ภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา FEM_ETM

คณะวิทยาศาสตร์
– ภาควิชาคณิตศาสตร์ MTH
– ภาควิชาเคมี CHM
– ภาควิชาฟิสิกส์ PHY
– ภาควิชาจุลชีววิทยา MIC

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ARC
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ IT
คณะศิลปศาสตร์
– สายภาษา
– สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
– โครงการจัดตั้งสานักงานวิชาศึกษาทั่วไป

LNG
SSC
GEN

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม FRA_TEP