สรุปคะแนนรายวิชา (MEAN/GPA)

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์  
– ภาควิชาวิศวกรรมเคมี CHE
– ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล MEE
– ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า EEE
– ภาควิชาวิศวกรรมโยธา CVE
– ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ PRE_MCE
– ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ENE
– ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด INC
– ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CPE
– ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ENV
– ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ TEN_MEN
       

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

 
– ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล MTE
– ภาควิชาครุศาสตรไฟฟ้า ETE
– ภาควิชาครุศาสตรโยธา CTE
– ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหการ PTE
– ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ PPT
– ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์และมัลติมีเดีย CMM
– ภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา FEM_ETM
       

คณะวิทยาศาสตร์
 
– ภาควิชาคณิตศาสตร์ MTH
– ภาควิชาเคมี CHM
– ภาควิชาฟิสิกส์ PHY
– ภาควิชาจุลชีววิทยา MIC
       

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ARC

โครงการร่วมบริหารหลักสูตร
APA

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
IT

คณะศิลปศาสตร์
LNG_SSC_GEN
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม FRA_TEP