สรุปคะแนนรายวิชา (MEAN/GPA)

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์  
– ภาควิชาวิศวกรรมเคมี CHE
– ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล MEE
– ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า EEE
– ภาควิชาวิศวกรรมโยธา CVE
– ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ PRE
– ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ENE
– ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด INC
– ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CPE
– ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ENV
– ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ MEN
       

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

 
– ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล MTE
– ภาควิชาครุศาสตรไฟฟ้า ETE
– ภาควิชาครุศาสตรโยธา CTE
– ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหการ PTE
– ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ PPT
– ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์และมัลติมีเดีย CMM
– ภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา ETM
– เทคโนโลยีอุตสาหกรรม IDT    

คณะวิทยาศาสตร์
 
– ภาควิชาคณิตศาสตร์ MTH
– ภาควิชาเคมี CHM
– ภาควิชาฟิสิกส์ PHY
– ภาควิชาจุลชีววิทยา MIC
       
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ARC
โครงการร่วมบริหารหลักสูตร MEDIA
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ IT
คณะศิลปศาสตร์
ART
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

วิทยาลัยสหวิทยาการ

FIBO

IBP