ข้อมูลการศึกษา  

การทำบัตรนักศึกษาทุกระดับ  / Student Card

 • นักศึกษาดำเนินการดังนี้
  1. ติดต่อสำนักงานทะเบียนนักศึกษา เพื่อทำคำร้องขอทำบัตรนักศึกษา(สทน.15)
  2. นำสทน.15 เเละบัตรประชาชน ติดต่อขอทำบัตรนักศึกษาที่ ธนาคารกรุงเทพ สาขา มจธ.
   (วัน-เวลาทำการของธนาคาร)
 • หากในหน้าประวัตินักศึกษาไม่เคยอัพโหลดรูปถ่าย จะไม่สามารถทำบัตรนักศึกษาที่ธนาคารได้
 • please Follow these steps.
  1. Contact Registra’s Office (THE HUB) for Request form Student Card (RO.15)
  2. Contact Bangkok Bank (KMUTT branch)  with RO.15 and passport.
   for New Student Card