Step7-รับบัตรนักศึกษา

การรับบัตรนักศึกษาใหม่ 1/2564 และ 2/2564 มี 3 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 นศ.ใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (มีความจำต้องการใช้บัตรนักศึกษาเเบบเร่งด่วน)
1.
ติดต่อทางภาควิชาเพื่อสำรวจรายชื่อการเข้ารับบัตรนักศึกษา
2. รอภาควิชาเเจ้งวัน-เวลารับบัตร
3. นำบัตรประชาชน+สำเนา 1 ใบ พร้อมโหลด app MBanking ติดต่อธนาคารกรุงเทพฯ สาขา มจธ. เพื่อรับบัตรนักศึกษา

กรณีที่ 2 นศ.ใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (มีความจำต้องการใช้บัตรนักศึกษาเเบบเร่งด่วน)
1. บันทึกประวัตินักศึกษา เเละสอบถามความถูกต้องของเอกสาร ที่ 02471-8148 เพื่อข้อมูลที่ถูกต้องในการทำบัตรนักศึกษา
2. หากได้รับการยืนยันความถูกต้องเเล้ว นำบัตรประชาชน+สำเนา 1 ใบ พร้อมโหลด app MBanking ติดต่อธนาคารกรุงเทพฯ สาขา มจธ. เพื่อทำบัตรนักศึกษา

กรณีที่ 3 นักศึกษา 1/2564 เเละ 2/2564 ที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้บัตรนักศึกษา รอกำหนดการรับบัตรนักศึกษาใหม่ จากทางมหาวิทยาลัยอีกครั้ง เมื่อสถานการณ์เป็นปกติ