Category Archives: New Student

Step2-บันทึกประวัตินักศึกษา | Update Bio-Data

การบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่

        นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ต้องบันทึกประวัตินักศึกษาและอัพโหลดไฟล์เอกสารให้ครบถ้วน ตามกำหนดของมหาวิทยาลัยฯ ข้อมูลเหล่านี้ถือเป็นข้อมูลส่วนตัวและมีความสำคัญ มหาวิทยาลัยจะเปิดเผยข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาเท่านั้น

         กรณีที่นักศึกษาให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ปลอมแปลงเอกสาร แก้ไขข้อความในเอกสารที่แท้จริงจะถือว่าผิดวินัยนักศึกษา ซึ่งอาจถูกดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ

เข้าสู่ระบบบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่
 • Username : กรอกรหัสนักศึกษา
  Password : กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • ระบบเปิดให้บริการ เวลา 07:00 – 23:00 น. นักศึกษาจะอยู่ในระบบได้ครั้งละไม่เกิน 15 นาที
  เมื่อระบบตัดให้ Login เข้าระบบใหม่
ไฟล์เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนบันทึกประวัติ

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท-เอก

ตัวอย่างเอกสารที่ต้อง upload

– รูปถ่าย (ระดับป.ตรี) | Image (Undergraduate) >> CLICK 
– รูปถ่าย (ระดับป.โท-เอก) | Image (Graduate) >> CLICK
– ใบรายงานผลการศึกษา ปพ.1 (ระดับป.ตรี) | Transcript (Undergraduate) >> CLICK
– ใบรายงานผลการศึกษา (ระดับป.โท-เอก) | Transcript (Graduate) >> CLICK
– บัตรประชาชน >> CLICK
– ทะเบียนบ้าน >> CLICK
– เอกสารอื่นๆ >> CLICK
– เอกสารที่ต้องพิมพ์หลังจากบันทึกประวัติ >> CLICK
– วิธีการพิมพ์เอกสารหลังจากบันทึกประวัติ >> CLICK

ดาวน์โหลดเทมเพลต ที่ใช้ในการทำรูปถ่าย
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ สำหรับนักศึกษาทุกระดับการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566

Step3- Internet Account เพื่อรับรหัสผ่านในการเข้าระบบลงทะเบียน

นักศึกษาใหม่ 1/2566 สามารถสมัคร internet acoount
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2566 เป็นต้นไป

หากพบปัญหาในการสมัคร Internet Account
ติดต่อ สำนักคอมพิวเตอร์ 
โทร.0-2470-9444 ในวันเวลาราชการ 08:30-16:30 น.

Activate system

คู่มือการ Activate อีเมลของนักศึกษาใหม่
– ภาษาไทย
– ภาษาอังกฤษ

ใช้ @kmutt.ac.th เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอน และการใช้งานต่าง ๆ โดยมหาวิทยาลัยได้สร้าง email account ใหม่ให้กับนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว

Step4-รายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียนปรับพื้นฐานระดับปริญญาตรี | Foundation course for Undergraduate

สำหรับนักศึกษาแรกเข้าระดับปริญญาตรี (รหัส 65)
เตรียมตัวพบกับโครงการปรับพื้นฐานความรู้วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมีรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ LEB2
โดยปีนี้เปิดให้นักศึกษาแรกเข้าระดับปริญญาตรี (รหัส 65) “ทุกคน” สามารถเข้าร่วมโครงการได้
วันเริ่มโครงการ 15 กรกฎาคม 2565
สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เพจ KMUTT-GibGae

อย่าลืม!!! เตรียมขอ E-mail/Internet Account ให้เรียบร้อยก่อนถึงวันเริ่มโครงการนะคะ
ทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ👇👇👇
 

Step6-ลงทะเบียนรายวิชา | Registration

 • กำหนดการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ นักศึกษาใหม่ 1/2566
  ระดับปริญญาตรี : 24 – 26 กรกฏาคม 2566
  ระดับปริญญาโท-เอก : 17 – 26 กรกฏาคม 2566
 • ตรวจสอบรายวิชาลงทะเบียน
  ระดับปริญญาตรี  : ประกาศอีกครั้ง เดือนกรกฏาคม 2566
  ระดับปริญญาโท-เอก : ต้องติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา/หลักสูตรของตนเอง เพื่อขอคำแนะนำรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียน
 • นักศึกษาใหม่ที่บันทึกประวัติและอัพโหลดเอกสารครบถ้วนแล้วเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้าระบบลงทะเบียนเรียน
 • สอบถามข้อมูลแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ
  กรณี Login แล้วระบบแจ้งเตือนว่าไม่มีสิทธิ์เข้าใช้งาน ติดต่อที่เบอร์ 0-2470-8148
  กรณีเพิ่มรายวิชาไม่ได้หรือค้นหารายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนไม่พบ ติดต่อที่เบอร์ 0-2470-8154, 8340
  Facebook : https://www.facebook.com/REGISTKMUTT
  Line@ : @regiskmutt
เข้าสู่ระบบลงทะเบียน
 • Username : กรอกรหัสนักศึกษา
 • Password : กรอกรหัสผ่านที่นักศึกษากำหนดเอง
  ในขั้นตอนการสมัคร Internet Account
  (ไม่ใช่เลขบัตรประจำตัวประชาชน)
 • ระบบเปิดให้บริการ เวลา 07:00 – 23:00 น.
  นักศึกษาจะอยู่ในระบบได้ครั้งละไม่เกิน 15 นาที
  เมื่อระบบตัดให้ Login เข้าระบบใหม่

Step7-ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ | Orientation for new students

คณะ วัน เดือน ปี เวลา
มหาวิทยาลัยฯ 27 กรกฏาคม 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

Step8-รับบัตรนักศึกษา | Student Card

– Prepare your passport (Original and 1 hard copy)  | เตรียมบัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ใบ
– Download Mbanking Application | ดาวน์โหลด Mbanking Application

– New Students 1/2023. Please Wait for Announcement
– นักศึกษาใหม่ 1/2566  กรุณารอประกาศรับบัตรอีกครั้ง ทางเว็บไซต์สำนักงานทะเบียนนักศึกษา 


Remark | หมายเหตุ

Student card for new students on 1/2021, 2/2021, 1/2022 and 2/2022
– Prepare your passport (Original and 1 hard copy)
– Download Mbanking Application and contact at Bangkok bank (KMUTT branch) to collect the student card.

การรับบัตรนักศึกษาใหม่ 1/2564 , 2/2564 ,1/2565 เเละ 2/2565 มีดังนี้
– เตรียมบัตรประชาชน+สำเนา 1 ใบ พร้อมโหลด app MBanking ติดต่อธนาคารกรุงเทพฯ สาขา มจธ. เพื่อรับบัตรนักศึกษา