Category Archives: New Student

Step2-บันทึกประวัตินักศึกษา

การบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่

        นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ต้องบันทึกประวัตินักศึกษาและอัพโหลดไฟล์เอกสารให้ครบถ้วน ตามกำหนดของมหาวิทยาลัยฯ ข้อมูลเหล่านี้ถือเป็นข้อมูลส่วนตัวและมีความสำคัญ มหาวิทยาลัยจะเปิดเผยข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาเท่านั้น

         กรณีที่นักศึกษาให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ปลอมแปลงเอกสาร แก้ไขข้อความในเอกสารที่แท้จริงจะถือว่าผิดวินัยนักศึกษา ซึ่งอาจถูกดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ

เข้าสู่ระบบบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่
  • Username : กรอกรหัสนักศึกษา
    Password : กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน
  • ระบบเปิดให้บริการ เวลา 07:00 – 23:00 น. นักศึกษาจะอยู่ในระบบได้ครั้งละไม่เกิน 15 นาที
    เมื่อระบบตัดให้ Login เข้าระบบใหม่
ไฟล์เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนบันทึกประวัติ

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท-เอก

ตัวอย่างเอกสารที่ต้อง upload

– รูปถ่าย (ระดับป.ตรี) | Image (Undergraduate) >> CLICK 
– รูปถ่าย (ระดับป.โท-เอก) | Image (Graduate) >> CLICK
– ใบรายงานผลการศึกษา ปพ.1 (ระดับป.ตรี) | Transcript (Undergraduate) >> CLICK
– ใบรายงานผลการศึกษา (ระดับป.โท-เอก) | Transcript (Graduate) >> CLICK
– บัตรประชาชน >> CLICK
– ทะเบียนบ้าน >> CLICK
– เอกสารอื่นๆ >> CLICK
– เอกสารที่ต้องพิมพ์หลังจากบันทึกประวัติ >> CLICK
– วิธีการพิมพ์เอกสารหลังจากบันทึกประวัติ >> CLICK

ดาวน์โหลดเทมเพลต ที่ใช้ในการทำรูปถ่าย
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ สำหรับนักศึกษาทุกระดับการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564

แบบฟอร์มขอผ่อนผันการส่งเอกสารมอบตัวนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1/2564

  • แบบฟอร์มนี้สำหรับนักศึกษาใหม่ ทุกคณะ ทุกระดับ ยกเว้น ระดับปริญญาโท-เอก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ผู้ที่ต้องบันทึกแบบฟอร์มนี้ คือ นักศึกษาใหม่ ที่ไม่สามารถอัปโหลดไฟล์เอกสารมอบตัวทั้งหมด ได้ทัน —— ต้องยื่นคำร้องขอผ่อนผันการมอบตัวลงทะเบียนทุกกรณี
  • CLICK เพื่อกรอกแบบฟอร์มขอผ่อนผันการส่งเอกสารมอบตัวนักศึกษาใหม่

Step3-สมัคร Internet Account เพื่อรับรหัสผ่านในการเข้าระบบลงทะเบียน

** นักศึกษาสามารถเข้าระบบได้หลังจากบันทึกประวัติเรียบร้อยแล้วอย่างน้อย 1 วัน เนื่องจากระบบต้องดึงข้อมูลนักศึกษามาสร้าง Account

หากพบปัญหาในการสมัคร Internet Account
ติดต่อ สำนักคอมพิวเตอร์ 
โทร.0-2470-9444 ในวันเวลาราชการ 08:30-16:30 น.

Step7-รับบัตรนักศึกษา

นศ.ใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1/2564

รอกำหนดการรับบัตรนักศึกษาใหม่ จากทางมหาวิทยาลัยอีกครั้ง

โดยต้องเตรียมเอกสารดังนี้
– บัตรประชาชน พร้อมสำเนา 1 ใบ

How do I get student ID card ? (1/2021)

– Wait for anouncement form KMUTT
– Please prepare your passport and a copy of your passport.