Category Archives: New Student

Step2-บันทึกประวัตินักศึกษา

การบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่

        นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ต้องบันทึกประวัตินักศึกษาและอัพโหลดไฟล์เอกสารให้ครบถ้วน ตามกำหนดของมหาวิทยาลัยฯ ข้อมูลเหล่านี้ถือเป็นข้อมูลส่วนตัวและมีความสำคัญ มหาวิทยาลัยจะเปิดเผยข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาเท่านั้น

         กรณีที่นักศึกษาให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ปลอมแปลงเอกสาร แก้ไขข้อความในเอกสารที่แท้จริงจะถือว่าผิดวินัยนักศึกษา ซึ่งอาจถูกดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ

เข้าสู่ระบบบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่
 • Username : กรอกรหัสนักศึกษา
  Password : กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • ระบบเปิดให้บริการ เวลา 07:00 – 23:00 น. นักศึกษาจะอยู่ในระบบได้ครั้งละไม่เกิน 15 นาที
  เมื่อระบบตัดให้ Login เข้าระบบใหม่
ไฟล์เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนบันทึกประวัติ

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท-เอก

ตัวอย่างเอกสารที่ต้อง upload

– รูปถ่าย (ระดับป.ตรี) | Image (Undergraduate) >> CLICK 
– รูปถ่าย (ระดับป.โท-เอก) | Image (Graduate) >> CLICK
– ใบรายงานผลการศึกษา ปพ.1 (ระดับป.ตรี) | Transcript (Undergraduate) >> CLICK
– ใบรายงานผลการศึกษา (ระดับป.โท-เอก) | Transcript (Graduate) >> CLICK
– บัตรประชาชน >> CLICK
– ทะเบียนบ้าน >> CLICK
– เอกสารอื่นๆ >> CLICK
– เอกสารที่ต้องพิมพ์หลังจากบันทึกประวัติ >> CLICK
– วิธีการพิมพ์เอกสารหลังจากบันทึกประวัติ >> CLICK

ดาวน์โหลดเทมเพลต ที่ใช้ในการทำรูปถ่าย
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ สำหรับนักศึกษาทุกระดับการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564

Step3-สมัคร Internet Account เพื่อรับรหัสผ่านในการเข้าระบบลงทะเบียน

** นักศึกษาสามารถเข้าระบบได้หลังจากบันทึกประวัติเรียบร้อยแล้วอย่างน้อย 1 วัน เนื่องจากระบบต้องดึงข้อมูลนักศึกษามาสร้าง Account

หากพบปัญหาในการสมัคร Internet Account
ติดต่อ สำนักคอมพิวเตอร์ 
โทร.0-2470-9444 ในวันเวลาราชการ 08:30-16:30 น.

ตรวจสอบรายวิชาก่อนลงทะเบียน

1. ประกาศรายวิชาและกลุ่มเรียน LNG พื้นฐานภาษาอังกฤษ

** สำหรับวิชานี้ เมื่อนักศึกษาเข้าสู่ระบบลงทะเบียน ระบบจะเลือกกลุ่มเรียนไว้ให้แล้ว ไม่ต้องกดเลือกใหม่ **

 • ตรวจสอบผ่านทาง https://regis.kmutt.ac.th/enroll/course_plan/lng-pdf
 • กรณีที่นักศึกษาไม่มีรายชื่อตามประกาศ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลกลุ่มวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์
  ผ่านทาง inbox FB Page https://www.facebook.com/SoLA.KMUTT ก่อนลงทะเบียนเรียน
 • นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน รายวิชา LNGXXX กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จะแบ่งกลุ่มตามผลคะแนน O-Net ของนักศึกษา หรือผลภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ นักศึกษาต้องตรวจสอบประกาศจากคณะศิลปศาสตร์ว่าต้องลงทะเบียน LNGXXX รหัสวิชาอะไร และลงทะเบียนให้ถูกต้อง
 • นักศึกษา 1 คน จะเรียน LNG เพียง 1 วิชา 1 กลุ่ม ตามประกาศเท่านั้น (เปลี่ยนกลุ่มเรียนไม่ได้)
  • LNG120 GENERAL ENGLISH
  • LNG220 ACADEMIC ENGLISH
  • LNG221 ACADEMIC ENGLISH IN INTERNATIONAL CONTEXTS

2. ตรวจสอบรายวิชา GEN101 พลศึกษา ประเภทกีฬาที่เปิดสอนแยกตามกลุ่มเรียน

** สำหรับวิชานี้ เมื่อนักศึกษาเข้าสู่ระบบลงทะเบียน ระบบจะให้นักศึกษาเลือกกลุ่มแต่ไม่แสดงประเภทกีฬา ดังนั้น ต้องตรวจสอบก่อนว่ากลุ่มที่จะเลือกเป็นกีฬาอะไรก่อนลงทะเบียน **

 • ตรวจสอบประเภทกีฬาผ่านทาง https://regis.kmutt.ac.th/enroll/course_plan/gen101-64.pdf
 • นักศึกษาต้องตรวจสอบรายวิชา GEN101 กลุ่มวิชาพลศึกษา (แบ่งกลุ่มตามประเภทกีฬา) โดยมหาวิทยาลัยได้แบ่งจำนวนนักศึกษาต่อกลุ่มตามแผนรับแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกกลุ่มที่ยังว่างอยู่เท่านั้น กรณีที่กลุ่มเต็มจะไม่สามารถเลือกลงทะเบียนได้
 • ในภาคการศึกษาแรกจะมีเพียงบางสาขาวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียน รายวิชา GEN101 กลุ่มวิชาพลศึกษา เท่านั้น สำหรับสาขาวิชาที่ยังไม่มีตางรางเรียน GEN101 ในภาคการศึกษานี้ จะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป

3. ตรวจสอบรายวิชาตามแผนการเรียน (แยกตามหลักสูตร)

** สำหรับรายวิชาทั้งหมดตามแผนการเรียน เมื่อนักศึกษาเข้าสู่ระบบลงทะเบียน ระบบจะแสดงรายวิชาทั้งหมดขึ้นมาให้นักศึกษา นักศึกษาต้องกดเลือกกลุ่มเรียนเองทุกรายวิชา **

คณะวิศวกรรมศาสตร์

Step5-ลงทะเบียนรายวิชา

 • กำหนดการลงทะเบียนเรียนออนไลน์
  ระดับปริญญาตรี : วันพุธที่ 21 – วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564
  ระดับปริญญาโท-เอก : วันพฤหัสบดีที่ 15 – วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564
  Download : https://regis.kmutt.ac.th/enroll/regis-Acayear2021TH.jpg
 • ตรวจสอบรายวิชาลงทะเบียน
  ระดับปริญญาตรี ผ่านทาง : https://regis.kmutt.ac.th/web/course_plan/
  ระดับปริญญาโท-เอก : ต้องติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา/หลักสูตรของตนเอง เพื่อขอคำแนะนำรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียน
 • นักศึกษาใหม่ที่บันทึกประวัติและอัพโหลดเอกสารครบถ้วนแล้วเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้าระบบลงทะเบียนเรียน
 • สอบถามข้อมูลแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ
  กรณี Login แล้วระบบแจ้งเตือนว่าไม่มีสิทธิ์เข้าใช้งาน ติดต่อที่เบอร์ 0-2470-8148
  กรณีเพิ่มรายวิชาไม่ได้หรือค้นหารายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนไม่พบ ติดต่อที่เบอร์ 0-2470-8154, 8340

  Facebook : https://www.facebook.com/REGISTKMUTT
  Line@ : @regiskmutt

เข้าสู่ระบบลงทะเบียน
 • Username : กรอกรหัสนักศึกษา
 • Password : กรอกรหัสผ่านที่นักศึกษากำหนดเอง
  ในขั้นตอนการสมัคร Internet Account
  (ไม่ใช่เลขบัตรประจำตัวประชาชน)
 • ระบบเปิดให้บริการ เวลา 07:00 – 23:00 น.
  นักศึกษาจะอยู่ในระบบได้ครั้งละไม่เกิน 15 นาที
  เมื่อระบบตัดให้ Login เข้าระบบใหม่
 •  

Step7-รับบัตรนักศึกษา

นศ.ใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1/2564

รอกำหนดการรับบัตรนักศึกษาใหม่ จากทางมหาวิทยาลัยอีกครั้ง

โดยต้องเตรียมเอกสารดังนี้
– บัตรประชาชน พร้อมสำเนา 1 ใบ

How do I get student ID card ? (1/2021)

– Wait for anouncement form KMUTT
– Please prepare your passport and a copy of your passport.