CLASS SCHEDULE : ตรวจสอบตารางเรียนผ่านระบบด้วยตนเอง

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอนผ่านระบบด้วนตนเอง

 • Login เข้าสู่ระบบ https://sinfo.kmutt.ac.th/ แล้วเลือกเมนู ‘ตารางสอน/ตารางสอบ’
 • กรณีต้องการดูรายวิชาตามแผนการเรียนและชั้นปี ให้เลือก ‘ตารางเรียนตามชั้นปี’ > เลือกเงื่อนไข >
  กด ‘พิมพ์’ > ระบบจะแสดงรายวิชาที่เปิดสอน
 • กรณีต้องการดูรายวิชาพื้นฐาน/เรียนรวม/วิชานอกแผนการเรียน ให้เลือก ‘ตารางเรียนตามภาควิชา’ > เลือกเงื่อนไข > กด ‘พิมพ์’ > ระบบจะแสดงรายวิชาที่เปิดสอน

คำถามที่พบบ่อย

Q : ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน GEN LNG SSC ผ่านระบบ New ACIS ด้วยตนเอง ?
 • ตรวจสอบตารางเรียนรวม : เข้าระบบ New ACIS ของนักศึกษา https://sinfo.kmutt.ac.th/
 • เลือก เมนู ‘ตารางสอน/ตารางสอบ’ > เลือก ‘ตารางเรียนตามภาควิชา’
 • เงื่อนไขการค้นหา ให้นักศึกษาเลือกคณะ ‘ศิลปศาสตร์’

GEN ให้เลือกภาควิชาเป็น ‘โครงการจัดตั้งสำนักวิชาศึกษาทั่วไป’ > เลือก ‘ระดับปริญญาตรี’

LNG ให้เลือกภาควิชาเป็น ‘สายวิชาภาษา’ > เลือก ‘ระดับปริญญาตรี’

SSC ให้เลือกภาควิชาเป็น ‘สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์’ > เลือก ‘ระดับปริญญาตรี’

Q : ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน MTH PHY CHM MIC ผ่านระบบ New ACIS ด้วยตนเอง ?
 • ตรวจสอบตารางเรียนรวม : เข้าระบบ New ACIS ของนักศึกษา https://sinfo.kmutt.ac.th/
 • เลือก เมนู ‘ตารางสอน/ตารางสอบ’ > เลือก ‘ตารางเรียนตามภาควิชา’
 • เงื่อนไขการค้นหา ให้นักศึกษาเลือกคณะ ‘วิทยาศาสตร์’

MTH ให้เลือกภาควิชาเป็น ‘ภาควิชาคณิตศาสตร์’ > เลือก ‘ระดับปริญญาตรี’

PHY ให้เลือกภาควิชาเป็น ‘ภาควิชาฟิสิกส์’ > เลือก ‘ระดับปริญญาตรี’

CHM ให้เลือกภาควิชาเป็น ‘ภาควิชาเคมี’ > เลือก ‘ระดับปริญญาตรี’
MIC ให้เลือกภาควิชาเป็น ‘ภาควิชาจุลชีววิทยา’ > เลือก ‘ระดับปริญญาตรี’