สรุปคะแนนรายวิชา (MEAN/GPA)

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์      
– ภาควิชาวิศวกรรมเคมี CHE    
– ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล MEE    
– ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า EEE    
– ภาควิชาวิศวกรรมโยธา CVE    
– ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ PRE    
– ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ENE    
– ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด INC    
– ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CPE    
– ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ENV    
– ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ MEN    
       

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

     
– ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล MTE    
– ภาควิชาครุศาสตรไฟฟ้า ETE    
– ภาควิชาครุศาสตรโยธา CTE    
– ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหการ PTE    
– ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ PPT    
– ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์และมัลติมีเดีย CMM    
– ภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา ETM    
– เทคโนโลยีอุตสาหกรรม IDT    
คณะวิทยาศาสตร์ SCI    
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ARC    
โครงการร่วมบริหารหลักสูตร MEDIA    
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ IT    
คณะศิลปศาสตร์
SoLA    
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

วิทยาลัยสหวิทยาการ

FIBO

IBP

   

ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2566