Step2-บันทึกประวัตินักศึกษา

การบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่

        นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ต้องบันทึกประวัตินักศึกษาและอัพโหลดไฟล์เอกสารให้ครบถ้วน ตามกำหนดของมหาวิทยาลัยฯ ข้อมูลเหล่านี้ถือเป็นข้อมูลส่วนตัวและมีความสำคัญ มหาวิทยาลัยจะเปิดเผยข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาเท่านั้น

         กรณีที่นักศึกษาให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ปลอมแปลงเอกสาร แก้ไขข้อความในเอกสารที่แท้จริงจะถือว่าผิดวินัยนักศึกษา ซึ่งอาจถูกดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ

เข้าสู่ระบบบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่
 • Username : กรอกรหัสนักศึกษา
  Password : กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • ระบบเปิดให้บริการ เวลา 07:00 – 23:00 น. นักศึกษาจะอยู่ในระบบได้ครั้งละไม่เกิน 15 นาที
  เมื่อระบบตัดให้ Login เข้าระบบใหม่
ไฟล์เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนบันทึกประวัติ

ระดับปริญญาตรี

 • ไฟล์ดิจิตอลของรูปถ่ายที่สวมชุดนักศึกษา ตามตัวอย่าง
  (สำหรับใช้ทำบัตรนักศึกษา) .jpg
 • ไฟล์สแกนบัตรประจำตัวประชาชน .jpg
 • ไฟล์สแกนใบแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ (ปพ.1)
  มีวันที่สำเร็จการศึกษาชัดเจน .pdf
 • ไฟล์สแกนหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) .pdf

ระดับปริญญาโท-เอก

 • ไฟล์ดิจิตอลของรูปถ่ายที่สวมชุดสุภาพ ตามตัวอย่าง
  (สำหรับใช้ทำบัตรนักศึกษา) .jpg
 • ไฟล์สแกนบัตรประจำตัวประชาชน .jpg
 • ไฟล์สแกนใบแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ (Transcript)
  มีวันที่สำเร็จการศึกษาชัดเจน .pdf
 • ไฟล์สแกนหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) .pdf
 • ไฟล์สแกนหนังสืออนุมัติให้ลาศึกษาต่อจากต้นสังกัด .pdf สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท-เอก ที่รับราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เรียนหลักสูตรเต็มเวลา
ตัวอย่างเอกสารที่ต้อง upload

– รูปถ่าย | Image >> CLICK 
– ใบรายงานผลการศึกษา | Transcript >> CLICK
– บัตรประชาชน | Passport >> CLICK
– ทะเบียนบ้าน >> CLICK
– เอกสารอื่นๆ >> CLICK
– เอกสารที่ต้องพิมพ์หลังจากบันทึกประวัติ >> CLICK
– วิธีการพิมพ์เอกสารหลังจากบันทึกประวัติ >> CLICK

แบบฟอร์มขอผ่อนผันการส่งเอกสารมอบตัวนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2/2563

 • แบบฟอร์มนี้สำหรับนักศึกษาใหม่ ทุกคณะ ทุกระดับ ยกเว้น ระดับปริญญาโท-เอก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผู้ที่ต้องบันทึกแบบฟอร์มนี้ คือ นักศึกษาใหม่ ที่ไม่สามารถอัปโหลดไฟล์เอกสารมอบตัวทั้งหมด ได้ทัน ภายในวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2564 ต้องยื่นคำร้องขอผ่อนผันการมอบตัวลงทะเบียนทุกกรณี
 • CLICK เพื่อกรอกแบบฟอร์มขอผ่อนผันการส่งเอกสารมอบตัวนักศึกษาใหม่