Step6-Take Placement Test

การสอบวัดระดับ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 67 

การสอบวัดระดับวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ คณิต เคมี ฟิสิกส์  (เคมี-ฟิสิกส์เฉพาะบางหลักสูตร)

 

 1. นักศึกษา รอบ1 (รอบ Early – Portfolio) ประกาศรหัส ศ. 8 มี.ค. 67  และ

  นักศึกษา รอบ 2 (รอบโควตา) ประกาศรหัส อ. 4 มิ.ย. 67 **ยกเว้น สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม**
  – วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ Soft-skills และ เคมี สอบวันที่ จ. 15 – พฤ. 25 ก.ค. 67

  – วิชาฟิสิกส์  สอบวันที่ 2 ส.ค. 67 สอบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ClassMarker
  (ติดตามรายละเอียดภายหลัง)

  รายละเอียดการสอบรายวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เเละSoft-skills  https://kmutt.me/ExamLNG67

   

 2. นักศึกษา รอบ3 Admissions กลาง (สมัครผ่านระบบ TCAS)  ประกาศรหัส พ. 3 ก.ค. 67  

  นักศึกษา รอบ 4 รอบรับตรงอิสระ ประกาศรหัส อ. 16 ก.ค. 67 เเละ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ตั้งแต่รอบ 1 – 4

  – วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ Soft-skills และ เคมี สอบวันที่ ศ. 26 – พ. 31 ก.ค. 67

  (ตรวจสอบวัน – เวลาห้องสอบภายหลัง)

  – วิชาฟิสิกส์   สอบวันที่ 2 ส.ค. 67 สอบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ClassMarker  
  (ติดตามรายละเอียดภายหลัง)


สามารถตรวจสอบวัน – เวลา และสถานที่สอบ ได้ที่ https://pas.kmutt.ac.th/share/a/5eccr/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • คณะศิลปศาสตร์ (สำหรับรายวิชาภาษาอังกฤษ และ Soft-skills)
  ติดต่อ คุณเบญจมา ณ มหาไชย โทร. 024708793

 • คณะวิทยาศาสตร์ (สำหรับรายวิชาคณิตศาสตร์ เคมี และฟิสิกส์)
  ติดต่อ คุณพินิจ รังสิติยากร โทร. 024708977

คำแนะนำ

วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ Soft Skills นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องเข้าสอบ
วิชาเคมี และฟิสิกส์ เฉพาะนักศึกษาที่ต้องเรียนในหลักสูตรเท่านั้น และไม่รวมหลักสูตรนานาชาติ

การสอบวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ Soft Skills
[เวลาสอบ รอบละ 3 ชั่วโมง วันละ 3 รอบ สอบ ณ อาคารคณะศิลปศาสตร์ N15]

 • การจัดสอบวัดระดับวิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ สำหรับนักศึกษาใหม่ทุกคน ในรูปแบบ Computer Base ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง โปรดเตรียมบัตรประชาชนตัวจริง (passport สำหรับนักศึกษาต่างชาติ) สำหรับยืนยันเข้าห้องสอบ ให้นักศึกษาเข้าสอบตามวัน เวลา ที่กำหนดเท่านั้น

 • หลังจากสอบภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์แล้ว เจ้าหน้าที่จะให้นักศึกษาไปเข้าสอบวัด Soft Skills ในอีกห้องสอบหนึ่ง โปรดเตรียมโทรศัพท์มือถือ และปากกาสีน้ำเงิน เพื่อใช้ในการสอบด้วย

 • โปรดนำสัมภาระติดตัวเข้าสอบเท่าที่จำเป็น และให้วางไว้ตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เครื่องมือ และอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดให้ปิด ตลอดช่วงเวลาการสอบ ยกเว้นการสอบที่ต้องใช้โทรศัพท์มือถือเท่านั้น

 • โปรดแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา หรือชุดสุภาพ

การสอบวิชาเคมี [เวลาสอบ รอบละ 1 ชั่วโมง สอบ ณ อาคารเรียนรวม 2 N17]

 • การจัดสอบวัดระดับวิชาเคมีจะจัดให้สอบในวันเดียวกันกับวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ Soft Skills แต่เวลาต่างกัน และอาคารต่างกัน เป็นการสอบแบบ Paper Base

 • โปรดนำสัมภาระติดตัวเข้าสอบเท่าที่จำเป็น และให้วางไว้ตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เครื่องมือ และอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดให้ปิด ตลอดช่วงเวลาการสอบ และแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา หรือชุดสุภาพ

การสอบวิชาฟิสิกส์

 • การจัดสอบวัดระดับวิชาฟิสิกส์ เป็นการสอบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ClassMarker โดยจัดสอบพร้อมกันในวันที่ 2 สิงหาคม 2567 เวลา 15.00 – 17.00 น. เท่านั้น (รายละเอียดติดตามได้ในภายหลัง)


สามารถตรวจสอบวัน – เวลา และสถานที่สอบ ได้ที่
https://pas.kmutt.ac.th/share/a/5eccr/

 • การสืบค้น ให้ใช้รหัสนักศึกษา

 • ผลของการค้นหา จะแจ้งตามจำนวนวิชาที่นักศึกษาเข้าสอบ เช่น สอบ 4 วิชา จะแจ้งผลการค้นหา 4 ส่วน สอบ 2 วิชา จะแจ้งผลการค้นหา 2 ส่วน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • คณะศิลปศาสตร์ (สำหรับรายวิชาภาษาอังกฤษ และ Soft-skills) ติดต่อ คุณเบญจมา ณ มหาไชย โทร. 024708793

 • คณะวิทยาศาสตร์ (สำหรับรายวิชาคณิตศาสตร์ เคมี และฟิสิกส์) ติดต่อ คุณพินิจ รังสิติยากร โทร. 024708977

 • กรณีมีปัญหาในการสอบ โปรดติดต่อ @registkmutt

หมายเหตุ : การจัดสอบครั้งนี้ เป็นการจัดสอบ เพื่อนำผลไปใช้ในการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนต่อไป ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห์นักศึกษาตั้งใจทำข้อสอบอย่างเต็มที่.