Step4-รายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียนปรับพื้นฐานระดับปริญญาตรี

นักศึกษาใหม่ 2563 ระดับปริญญาตรี สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียนปรับพื้นฐาน คณิต ฟิสิกส์ เคมี ได้ที่