Category Archives: เรื่องสำคัญที่นักศึกษาต้องรู้

ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ

การดูแลและให้บริการด้านสุขภาพจิต

จิตวิทยาและให้คำปรึกษา

กิจกรรมจิตวิทยาและให้คำปรึกษา (Counseling and Psychology) เป็นหน่วยงานบริการให้คำปรึกษาและบริการด้านจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เกิดประสบการณ์ในการพัฒนาชีวิตทุกด้านให้สมบูรณ์  ผ่านการให้บริการข้อสนเทศด้านจิตวิทยาและด้านการพัฒนาตนเองที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา  การให้คำปรึกษาทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม ตลอดจนสร้างเครือข่ายของการให้คำปรึกษาและพัฒนานักศึกษา

บริการของกิจกรรมจิตวิทยาและให้คำปรึกษา ได้แก่

1. การให้การปรึกษา
          เป็นการให้การปรึกษาแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งด้านการเรียน ด้านสังคม และด้านส่วนตัว ปัญหาด้านการเรียน การเปลี่ยนสาขาวิชาหรือคณะ การเลือกศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา เป็นต้น สำหรับปัญหาสังคมและส่วนตัว เช่น สัมพันธภาพกับเพื่อน กับอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้สอน การเงิน ความรัก ความเครียด หรือปัญหาสุขภาพจิตต่างๆ มีรูปแบบการให้บริการดังนี้
          1.1 การให้การปรึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Counseling) นักศึกษาและผู้สนใจสามารถขอรับการปรึกษาโดยตรงจากนักจิตวิทยาการปรึกษา โดยโทรนัดล่วงหน้าที่ 0-2470-8105
          1.2 การให้การปรึกษาเป็นกลุ่ม (Group Counseling) นักศึกษาสามารถขอรับคำปรึกษาแบบรายกลุ่มในเรื่องๆ เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ การเตรียมตัวก่อนไปสมัครงาน เป็นต้น
          1.3 การให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ (Hot Line)  นักศึกษาและผู้สนใจที่มีเรื่องเร่งด่วนหรือไม่สะดวกจะขอรับการปรึกษาที่ศูนย์ สามารถขอรับคำปรึกษาทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข Hot Line 0-2470-8105
          1.4 การให้การปรึกษาทาง E-mail และ Facebook  เพื่อความสะดวกในการขอรับบริการในกรณีต่างที่ไม่ร้ายแรง นักศึกษาและผู้สนใจสามารถส่งคำถามหรือร่วมแชร์เรื่องราวต่างได้ที่ e-mail : cps@kmutt.ac.th  และwww.facebook/counsellingkmutt
          1.5 การให้การปรึกษาโดยจิตแพทย์ นักศึกษาหรือผู้สนใจที่ต้องการขอรับการปรึกษาจากจิตแพทย์ที่ประจำอยู่ ณ งานพยาบาล ทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 – 16.30 น. สามารถโทรแจ้ง ศูนย์เพื่อนัดเวลาล่วงหน้า และทางศูนย์จะประสานเวลานัดกับจิตแพทย์ของงานพยาบาลตามเวลาดังกล่าว

  2. Relaxation Room
          Relaxation Room  เป็นห้องสำหรับการฟังดนตรี ที่เรียกว่าดนตรีบำบัด (Music therapy) หรือฝึกการทำ Relaxation ในรูปแบบต่างๆ เพื่อผ่อนคลายความเครียด และผ่อนคลายจิตใจ ซึ่งประโยชน์ของการทำ Relaxation ในรูปแบบต่างๆมีหลายประการ เช่น ผ่อนคลายความเครียดของจิตใจ แก้ปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับ แก้ไขพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่างๆ สร้างเสริมอารมณ์เชิงบวกและการควบคุมตนเอง ตลอดจนพัฒนาทักษะการจำและเสริมสร้างสมาธิ โดยใช้เวลาครั้งละประมาณ 20 -30 นาที ผู้สนใจต้องสำรองการใช้ห้องเพื่อทำกิจกรรม Relaxation กับนักจิตวิทยาได้ที่หมายเลขโทร 0-2470-8105
 
 3. บริการแบบทดสอบ
         บริการด้านแบบทดสอบมีทั้งแบบทดสอบทางจิตวิทยา แบบทดสอบบุคลิกภาพ แบบทดสอบความถนัดและความสนใจ เป็นต้น ซึ่งแบบทดสอบบางชนิดนักศึกษาสามารถวิเคราะห์ได้ด้วยตนเองจากเว็บไซต์ของสำนักงานกิจการนักศึกษา หรือขอรับการปรึกษาเพื่อทำแบบทดสอบจากนักจิตวิทยา

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมีนโยบายให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนสร้างโอกาสให้ผู้เรียนในทุกระดับการศึกษาได้พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มตามศักยภาพอย่างมีคุณภาพ เพราะเราเชื่อมั่นว่า “ไม่มีศิษย์คนใด จะไม่สำเร็จการศึกษาจาก มจธ. เพราะปัญหาทางการเงิน”

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปัจจุบันแบ่งประเภทดังนี้

          1.ทุนการศึกษาประเภทช่วยเหลือ

 • ทุนสนับสนุนการศึกษา

เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือประสบปัญหาทางการเงินให้สามารถศึกษาเล่าเรียนได้จนสำเร็จการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาตามความจำเป็น ด้วยวิธีการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนทุนการศึกษาที่เหมาะสม

 • ทุนการศึกษาให้เปล่า

ปัจจุบัน มจธ. ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก บริษัทห้างร้าน ที่มีจิตอันเป็นกุศล บริจาคเงินให้แก่มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา มจธ. โดยมหาวิทยาลัยจะประกาศรับสมัครนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของผู้ให้ทุน เพื่อเข้าสัมภาษณ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา

 • ทุนผู้ประสบอุบัติภัย

เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในกรณีที่ครอบครัวประสบอุบัติภัย เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ยกเว้น อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับชีวิตและร่างกาย

 

2.ทุนการศึกษาประเภทสนับสนุน

 • ทุนการศึกษาเพื่อประสบการณ์วิจัยและการเรียนรู้ประยุกต์

Research Experience and Applied Learning Scholarship : REAL

เพื่อส่งเสริมการสร้างเสริมทักษะทางทำงาน ร่วมกับการ บูรณาการทางสังคม เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์ในการหาประสบการณ์ในการทำงานวิจัย และการนำความรู้ในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ รู้จักรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ และมีรายได้เพิ่มเติมระหว่างการศึกษา การเรียนรู้ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experiential Learning) ด้วยการลงมือทำ แบ่งเป็น 2 ประเภทงาน

Research Experience เป็นการจ้างงานในฐานะผู้ช่วยนักวิจัยในกลุ่มวิจัยต่างๆ

Applied Learning เป็นการจ้างงานโดยใช้ความรู้ ทักษะ ความสามารถพิเศษ

 

 • ทุนเจียระไนเพชร

เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ ระดับประเทศและระดับนานาชาติในด้านวิชาการและความสามารถเฉพาะด้าน เช่น กีฬา ความเป็นผู้นำ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 2 ประเภท

          เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษา

          เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและต่อยอดผลงาน

 • ทุนแสดเหลืองเรืองรุ่ง

เพื่อเป็นการสนับสนุนนักศึกษาให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน ดังคำที่ว่า “เรียนดี กิจกรรมเด่น” โดยคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถในด้านความเป็นผู้นำ ศิลปวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมและด้านกีฬา ให้ได้รับการสนับสนุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย โดยให้การสนับสนุน ค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพรายเดือน 4,000บาท/เดือน

 

การสมัครขอรับทุนการศึกษา

นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครขอรับทุนการศึกษา ติดตามข่าวสารที่

เว็บไชต์กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา http://sfa.kmutt.ac.th

          Facebook งานทุนการศึกษา มจธ.

ทุนกยศ. / ทุน กรอ.

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผู้กับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผู้กับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ครอบครัวที่มีรายได้น้อย โดยให้กู้ยืมเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา ส่งเสริมให้ผู้กู้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในการชำระเงินคืนกองทุนหลังสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติครบตามที่กำหนดปฏิบัติตามขั้นตอนการกู้ยืมของกองทุนและมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

เงื่อนไขผู้รับทุน กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

 1. ผู้มีสัญชาติไทย
 2. เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 3. รายใหม่จะต้องมีกิจกรรมจิตอาสาอย่างน้อย 1 กิจกรรม มีชั่วโมงกิจกรรมอาสาไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วโมง

   รายเก่าจะต้องมีชั่วโมงกิจกรรมอาสาไม่ต่ำกว่า 36 ชั่วโมง

 1. มีรายได้ครอบครัวรวมกันไม่เกิน 360,000 บาท/ปี

เงื่อนไขผู้รับทุน กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผู้กับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

 1. ผู้มีสัญชาติไทย
 2. เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 3. รายใหม่จะต้องมีกิจกรรมจิตอาสาอย่างน้อย 1 กิจกรรม มีชั่วโมงกิจกรรมอาสาไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วโมง

   รายเก่าจะต้องมีชั่วโมงกิจกรรมอาสาไม่ต่ำกว่า 36 ชั่วโมง

 1. รายได้ครอบครัวไม่จำกัดสามารถกู้ได้เฉพาะค่าเล่าเรียน หากมีรายได้ครอบครัวรวมกันไม่เกิน 360,000 บาท/ปี สามารถกู้ค่าครองชีพได้
 2. กู้ได้เฉพาะภาควิชาที่กำหนดเท่านั้น

ขั้นตอนการสมัครและกำหนดการกู้ยืมเงินปีการศึกษา 2563

 ภาคการศึกษาที่ 1        

 1. ลงทะเบียนคำขอกู้ผ่านเว็บไซต์ www.studentloan.or.th
 2. บันทึกระบบการสมัครผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา
 3. พิมพ์เอกสารคำขอกู้ในระบบ e-studentloan และใบสมัครขอรับทุนจากระบบ สารสนเทศนักศึกษา พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครอื่นๆ นำส่งที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

รอบนักศึกษารายเก่า (เลื่อนชั้นปี)           วันที่ 1 มิถุนายน – 11 สิงหาคม 2563

รอบนักศึกษาใหม่รายใหม่                    วันที่ 1 มิถุนายน – 21 สิงหาคม 2563

 1. เข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ วันที่ 31 สิงหาคม – 7 กันยายน 2563
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมผ่านเว็บไซต์ sfa.kmutt.ac.th และกลุ่ม FB “นักศึกษากยศ. กรอ. มจธ.” รอบนักศึกษารายเก่า (เลื่อนชั้นปี)           วันที่ 14 กรกฎาคม / 21สิงหาคม 2563

รอบนักศึกษาใหม่รายใหม่                              วันที่ 16 กันยายน 2563

 1. เปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารอิสลาม เพื่อใช้ในการจัดทำสัญญากู้ยืมและรับเงินกู้ยืม
 2. ปฐมนิเทศนักศึกษาทุนกู้ยืม วันที่ 21 กันยายน 2563
 3. บันทึกจำนวนเงินค่าเทอม ผ่านระบบ e-studentloan หลังจากการลงทะเบียนเรียนปกติเสร็จสิ้นแล้ว
 4. บันทึกสัญญากู้ยืมผ่านระบบ e-studentloan ผู้ค้ำประกันเซ็นสัญญากู้ยืมส่งสัญญาพร้อมเอกสารภายใน วันที่ 9 ตุลาคม 2563
 5. เซ็นชื่อในเอกสารแบบยืนยันจำนวนเงินกู้ยืมค่าเล่าเรียน

รอบนักศึกษารายเก่า (เลื่อนชั้นปี)           วันที่ 14-16 กันยายน 2563

รอบนักศึกษาใหม่รายใหม่                    วันที่  2-6 พฤศจิกายน 2563

 1. กรณีสำรองจ่ายค่าเทอมให้ส่งหลักฐานเพื่อขอเบิกเงินคืน ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563

ภาคการศึกษาที่ 2

 นักศึกษาจะต้องกู้ยืมตามขั้นตอนภาคการศึกษาที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

 1. 1. บันทึกระบบ e-studentloan และใบสมัครขอรับทุนจากระบบ สารสนเทศนักศึกษา พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครอื่นๆ นำส่งที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 30 มกราคม 2564

 1. 2. บันทึกจำนวนเงินค่าเทอม ผ่านระบบ e-studentloan หลังจากการลงทะเบียนเรียนปกติเสร็จสิ้นแล้วภายในวันที่ 2-27 มกราคม 2564
 2. 3. เซ็นชื่อในเอกสารแบบยืนยันจำนวนเงินกู้ยืมค่าเล่าเรียน

รอบนักศึกษารายเก่าชั้นปีสุดท้าย            วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

รอบนักศึกษารายเก่า                        วันที่  22-26 กุมภาพันธ์ 2564

 1. 4. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาทุนกู้ยืม วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ช่องทางการติดต่อ

website         : sfa.kmutt.ac.th

e-mail           : sfa@mail.kmutt.ac.th

facebook        : ทุนการศึกษา มจธ.

  กลุ่ม Facebook “นักศึกษากยศ. กรอ. มจธ.”

เบอร์ติดต่อ       0-2470-8097-8, 0-2470-8107

Tech Integration แหล่งรวมตัวช่วยสำหรับการเรียนรู้

รู้อะไรไม่สู้ รู้จักเรา!!…

ETS Tech Integration ผู้ช่วยใหม่ที่จะทำให้ทุกตัวเลือกเพื่อการเรียนรู้ของคุณ.. เป็นเรื่องง่าย!

ยินดีต้อนรับเข้าสู่แหล่งรวบรวมแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งนอกจากจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนแล้ว น้องๆ ยังสามารถเลือกนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย และที่สำคัญ!! ไม่ต้องมาเลื่อนหาให้ปวดหัว เพราะ ETS ได้จัดหมวดหมู่ตามรูปแบบการใช้งานเอาไว้ให้แล้ว…

ไม่ว่าจะเป็นแอปฯ เพื่อการระดมสมองร่วมกันแบบเรียลไทม์กับกลุ่มก๊วน! หรือแอปฯ ที่ช่วยสร้างให้น้องๆ กลายเป็นสุดยอดนักทำ Presentation มือทอง! เราก็มีมานำเสนอพร้อมกับตัวเลือกอื่นๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะแอปฯ ไหน..ถ้าช่วยให้การเรียนรู้ของน้องๆ ดีขึ้น เราก็พร้อมที่จะทดลองใช้จริง และบอกต่อด้วยวิธีการใช้งานอย่างละเอียด เพื่อให้น้องๆ สามารถเลือกไปประยุกต์ใช้งานได้ง่ายและสะดวกที่สุด

เริ่มต้นค้นหาตัวเลือกที่ต้องการ

เพียงเข้าสู่เว็บไซต์ ets.kmutt.ac.th จากนั้น Log in ด้วยรหัสนักศึกษา ตามด้วย Password ที่เข้าใช้งาน New Acis ก็เป็นอันเรียบร้อย เท่านี้น้องๆ ก็สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานของแอปฯ ที่สนใจได้แล้ว และยังสามารถกด Like แอปฯ ที่ชอบ กด Pin แอปฯ ที่อยากใช้ เพื่อเก็บไว้อ่านทีหลัง หรือกด Share เพื่อชวนเพื่อนๆ มาใช้ด้วยกันก็ยิ่งดี 

พิเศษใส่ไข่!!

บริการหลังการใช้งานจากเรา.. สำหรับน้องๆ มจธ. คนไหนที่ติดปัญหาหรือมีคำถามเกี่ยวกับแอปฯ ตัวใดก็ตาม สามารถเข้ามาปรึกษาทีมงาน ETS Tech Integration ได้ฟรีๆ แบบไม่มีเซอร์วิสชาร์จ ผ่านช่องทางออนไลน์ใดก็ได้ที่สะดวก รับรองว่าไม่มีผิดหวังแน่นอน!!… อย่าลืมมาใช้กันเยอะๆ นะ

ติดตามข่าวสารและเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ที่… 

Website: ets.kmutt.ac.th
Line: @etskmutt
Facebook: etskmutt

เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่านระบบ LEB2

เปิดเทอมใหม่ไปกับ LEB2 ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ที่จะทำให้ชีวิตง่ายขึ้น

ยินดีต้อนรับน้องๆ สู่รั้ว มจธ. ช่วงเปิดเทอมนี้ เราขอแนะนำระบบ LEB2 ตัวช่วยในการเรียนที่ครบครัน จะอยู่ที่ไหน เวลาใดก็ไม่พลาดทุกการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเรียนออนไลน์ ทำ Quiz หรือส่งงานก็ทำได้จบ ครบในที่เดียว

ระบบ LEB2 ยังมีฟีเจอร์ต่างๆ ให้น้องๆ เข้าไปเรียนรู้อีกมากมาย สงสัยตรงส่วนไหน สอบถามได้เลยตามช่องทางด้านล่าง เรามีทีมที่แสนใจดี แถมยังตอบไวรออยู่กับทีม LEB2 Support ได้ที่

Website: leb2.kmutt.ac.th

Facebook: kmuttlearning

Email: leb2@mail.kmutt.ac.th