Category Archives: เรื่องสำคัญที่นักศึกษาต้องรู้ (คู่มือนักศึกษา)

Avaliable Licensed Software

สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดให้บริการดาวน์โหลด “Software ลิขสิทธิ์แท้” ได้ฟรีแล้ววันนี้
แค่คลิกเข้าไปที่ 👉 https://bit.ly/3FVXzXn
ต้องโหลดติดเครื่องไว้แล้วจะได้ไม่พลาดทุกการใช้งาน 😍
.
สำหรับ “น้องๆนักศึกษา” สามารถใช้งานและดาวน์โหลด Software ลิขสิทธิ์ ได้ดังนี้..
✅ Adobe
✅ EndNote X9
✅ MATLAB
✅ Microsoft Office 365
✅ Azure
📌 นักศึกษารหัส 64 ขึ้นไป ให้ใช้เมล @kmutt.ac.th ในการเข้าใช้งาน**
.
หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามการใช้บริการเพิ่มเติม
☎️ ติดต่อที่สำนักคอมพิวเตอร์ โทร.111 , 02-470-9444
อีเมล ccsupport@kmutt.ac.th
หรือช่องทาง inbox ใน Facebook

ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ

การดูแลและให้บริการด้านสุขภาพจิต

จิตวิทยาและให้คำปรึกษา

กิจกรรมจิตวิทยาและให้คำปรึกษา (Counseling and Psychology) เป็นหน่วยงานบริการให้คำปรึกษาและบริการด้านจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เกิดประสบการณ์ในการพัฒนาชีวิตทุกด้านให้สมบูรณ์  ผ่านการให้บริการข้อสนเทศด้านจิตวิทยาและด้านการพัฒนาตนเองที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา  การให้คำปรึกษาทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม ตลอดจนสร้างเครือข่ายของการให้คำปรึกษาและพัฒนานักศึกษา

บริการของกิจกรรมจิตวิทยาและให้คำปรึกษา ได้แก่

1. การให้การปรึกษา
          เป็นการให้การปรึกษาแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งด้านการเรียน ด้านสังคม และด้านส่วนตัว ปัญหาด้านการเรียน การเปลี่ยนสาขาวิชาหรือคณะ การเลือกศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา เป็นต้น สำหรับปัญหาสังคมและส่วนตัว เช่น สัมพันธภาพกับเพื่อน กับอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้สอน การเงิน ความรัก ความเครียด หรือปัญหาสุขภาพจิตต่างๆ มีรูปแบบการให้บริการดังนี้
          1.1 การให้การปรึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Counseling) นักศึกษาและผู้สนใจสามารถขอรับการปรึกษาโดยตรงจากนักจิตวิทยาการปรึกษา โดยโทรนัดล่วงหน้าที่ 0-2470-8105
          1.2 การให้การปรึกษาเป็นกลุ่ม (Group Counseling) นักศึกษาสามารถขอรับคำปรึกษาแบบรายกลุ่มในเรื่องๆ เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ การเตรียมตัวก่อนไปสมัครงาน เป็นต้น
          1.3 การให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ (Hot Line)  นักศึกษาและผู้สนใจที่มีเรื่องเร่งด่วนหรือไม่สะดวกจะขอรับการปรึกษาที่ศูนย์ สามารถขอรับคำปรึกษาทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข Hot Line 0-2470-8105
          1.4 การให้การปรึกษาทาง E-mail และ Facebook  เพื่อความสะดวกในการขอรับบริการในกรณีต่างที่ไม่ร้ายแรง นักศึกษาและผู้สนใจสามารถส่งคำถามหรือร่วมแชร์เรื่องราวต่างได้ที่ e-mail : cps@kmutt.ac.th  และwww.facebook/counsellingkmutt
          1.5 การให้การปรึกษาโดยจิตแพทย์ นักศึกษาหรือผู้สนใจที่ต้องการขอรับการปรึกษาจากจิตแพทย์ที่ประจำอยู่ ณ งานพยาบาล ทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 – 16.30 น. สามารถโทรแจ้ง ศูนย์เพื่อนัดเวลาล่วงหน้า และทางศูนย์จะประสานเวลานัดกับจิตแพทย์ของงานพยาบาลตามเวลาดังกล่าว

  2. Relaxation Room
          Relaxation Room  เป็นห้องสำหรับการฟังดนตรี ที่เรียกว่าดนตรีบำบัด (Music therapy) หรือฝึกการทำ Relaxation ในรูปแบบต่างๆ เพื่อผ่อนคลายความเครียด และผ่อนคลายจิตใจ ซึ่งประโยชน์ของการทำ Relaxation ในรูปแบบต่างๆมีหลายประการ เช่น ผ่อนคลายความเครียดของจิตใจ แก้ปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับ แก้ไขพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่างๆ สร้างเสริมอารมณ์เชิงบวกและการควบคุมตนเอง ตลอดจนพัฒนาทักษะการจำและเสริมสร้างสมาธิ โดยใช้เวลาครั้งละประมาณ 20 -30 นาที ผู้สนใจต้องสำรองการใช้ห้องเพื่อทำกิจกรรม Relaxation กับนักจิตวิทยาได้ที่หมายเลขโทร 0-2470-8105
 
 3. บริการแบบทดสอบ
         บริการด้านแบบทดสอบมีทั้งแบบทดสอบทางจิตวิทยา แบบทดสอบบุคลิกภาพ แบบทดสอบความถนัดและความสนใจ เป็นต้น ซึ่งแบบทดสอบบางชนิดนักศึกษาสามารถวิเคราะห์ได้ด้วยตนเองจากเว็บไซต์ของสำนักงานกิจการนักศึกษา หรือขอรับการปรึกษาเพื่อทำแบบทดสอบจากนักจิตวิทยา

ขอรับใบเสร็จ

ทุนการศึกษา

คู่มือทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมีนโยบายให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนสร้างโอกาสให้ผู้เรียนในทุกระดับการศึกษาได้พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มตามศักยภาพอย่างมีคุณภาพ เพราะเราเชื่อมั่นว่า “ไม่มีศิษย์คนใด จะไม่สำเร็จการศึกษาจาก มจธ. เพราะปัญหาทางการเงิน”

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปัจจุบันแบ่งประเภทดังนี้
1.ทุนการศึกษาประเภทช่วยเหลือ

 • ทุนสนับสนุนการศึกษา  เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือประสบปัญหาทางการเงินให้สามารถศึกษาเล่าเรียนได้จนสำเร็จการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาตามความจำเป็น ด้วยวิธีการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนทุนการศึกษาที่เหมาะสม
 • ทุนการศึกษาให้เปล่า   ปัจจุบัน มจธ. ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก บริษัทห้างร้าน ที่มีจิตอันเป็นกุศล บริจาคเงินให้แก่มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา มจธ. โดยมหาวิทยาลัยจะประกาศรับสมัครนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของผู้ให้ทุน เพื่อเข้าสัมภาษณ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา
 • ทุนผู้ประสบอุบัติภัย  เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในกรณีที่ครอบครัวประสบอุบัติภัย เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ยกเว้น อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับชีวิตและร่างกาย

2.ทุนการศึกษาประเภทสนับสนุน

 • ทุนการศึกษาเพื่อประสบการณ์วิจัยและการเรียนรู้ประยุกต์ (Research Experience and Applied Learning Scholarship : REAL)    เพื่อส่งเสริมการสร้างเสริมทักษะทางทำงาน ร่วมกับการ บูรณาการทางสังคม เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์ในการหาประสบการณ์ในการทำงานวิจัย และการนำความรู้ในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ รู้จักรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ และมีรายได้เพิ่มเติมระหว่างการศึกษา การเรียนรู้ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experiential Learning) ด้วยการลงมือทำ แบ่งเป็น 2 ประเภทงาน
  – Research Experience เป็นการจ้างงานในฐานะผู้ช่วยนักวิจัยในกลุ่มวิจัยต่างๆ
  – Applied Learning เป็นการจ้างงานโดยใช้ความรู้ ทักษะ ความสามารถพิเศษ
 • ทุนเจียระไนเพชร    เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ ระดับประเทศและระดับนานาชาติในด้านวิชาการและความสามารถเฉพาะด้าน เช่น กีฬา ความเป็นผู้นำ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 2 ประเภท
  –  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษา
  –  เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและต่อยอดผลงาน
 • ทุนแสดเหลืองเรืองรุ่ง   เพื่อเป็นการสนับสนุนนักศึกษาให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน ดังคำที่ว่า “เรียนดี กิจกรรมเด่น” โดยคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถในด้านความเป็นผู้นำ ศิลปวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมและด้านกีฬา ให้ได้รับการสนับสนุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย โดยให้การสนับสนุน ค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพรายเดือน 4,000บาท/เดือน

การสมัครขอรับทุนการศึกษา  นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครขอรับทุนการศึกษา ติดตามข่าวสารที่
– เว็บไชต์กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา http://sfa.kmutt.ac.th
– Facebook งานทุนการศึกษา มจธ.

Tech Integration แหล่งรวมตัวช่วยสำหรับการเรียนรู้

รู้อะไรไม่สู้ รู้จักเรา!!…

ETS Tech Integration ผู้ช่วยใหม่ที่จะทำให้ทุกตัวเลือกเพื่อการเรียนรู้ของคุณ.. เป็นเรื่องง่าย!

ยินดีต้อนรับเข้าสู่แหล่งรวบรวมแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งนอกจากจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนแล้ว น้องๆ ยังสามารถเลือกนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย และที่สำคัญ!! ไม่ต้องมาเลื่อนหาให้ปวดหัว เพราะ ETS ได้จัดหมวดหมู่ตามรูปแบบการใช้งานเอาไว้ให้แล้ว…

ไม่ว่าจะเป็นแอปฯ เพื่อการระดมสมองร่วมกันแบบเรียลไทม์กับกลุ่มก๊วน! หรือแอปฯ ที่ช่วยสร้างให้น้องๆ กลายเป็นสุดยอดนักทำ Presentation มือทอง! เราก็มีมานำเสนอพร้อมกับตัวเลือกอื่นๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะแอปฯ ไหน..ถ้าช่วยให้การเรียนรู้ของน้องๆ ดีขึ้น เราก็พร้อมที่จะทดลองใช้จริง และบอกต่อด้วยวิธีการใช้งานอย่างละเอียด เพื่อให้น้องๆ สามารถเลือกไปประยุกต์ใช้งานได้ง่ายและสะดวกที่สุด

เริ่มต้นค้นหาตัวเลือกที่ต้องการ

เพียงเข้าสู่เว็บไซต์techintegration.ets.kmutt.ac.th จากนั้น Log in ด้วยรหัสนักศึกษา ตามด้วย Password ที่เข้าใช้งาน New Acis ก็เป็นอันเรียบร้อย เท่านี้น้องๆ ก็สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานของแอปฯ ที่สนใจได้แล้ว และยังสามารถกด Like แอปฯ ที่ชอบ กด Pin แอปฯ ที่อยากใช้ เพื่อเก็บไว้อ่านทีหลัง หรือกด Share เพื่อชวนเพื่อนๆ มาใช้ด้วยกันก็ยิ่งดี 

พิเศษใส่ไข่!!

บริการหลังการใช้งานจากเรา.. สำหรับน้องๆ มจธ. คนไหนที่ติดปัญหาหรือมีคำถามเกี่ยวกับแอปฯ ตัวใดก็ตาม สามารถเข้ามาปรึกษาทีมงาน ETS Tech Integration ได้ฟรีๆ แบบไม่มีเซอร์วิสชาร์จ ผ่านช่องทางออนไลน์ใดก็ได้ที่สะดวก รับรองว่าไม่มีผิดหวังแน่นอน!!… อย่าลืมมาใช้กันเยอะๆ นะ

ติดตามข่าวสารและเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ที่… 

Website:techintegration.ets.kmutt.ac.th
Line: @etskmutt
Facebook: etskmutt

เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่านระบบ LEB2

เปิดเทอมใหม่ไปกับ LEB2 ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ที่จะทำให้ชีวิตง่ายขึ้น

ยินดีต้อนรับน้องๆ สู่รั้ว มจธ. ช่วงเปิดเทอมนี้ เราขอแนะนำระบบ LEB2 ตัวช่วยในการเรียนที่ครบครัน จะอยู่ที่ไหน เวลาใดก็ไม่พลาดทุกการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเรียนออนไลน์ ทำ Quiz หรือส่งงานก็ทำได้จบ ครบในที่เดียว

ระบบ LEB2 ยังมีฟีเจอร์ต่างๆ ให้น้องๆ เข้าไปเรียนรู้อีกมากมาย สงสัยตรงส่วนไหน สอบถามได้เลยตามช่องทางด้านล่าง เรามีทีมที่แสนใจดี แถมยังตอบไวรออยู่กับทีม LEB2 Support ได้ที่

Website: leb2.kmutt.ac.th

Facebook: kmuttlearning

Email: leb2@mail.kmutt.ac.th

อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าบำรุง

อัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาและเอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร

เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
อัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี เริ่มใช้ปีการศึกษา 2555 (ตลอดหลักสูตร)

การชำระเงินค่าธรรมเนียมสำหรับนักศึกษาใหม่
ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
– ค่าบำรุงการศึกษาตามหลักสูตร
– ค่าหน่วยกิตตามหลักสูตร
– ค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า 1,400 บาท ต้องชำระเพิ่มทุกคน
(ประกอบด้วย ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 700 บาท, ค่าตรวจสุขภาพ 200 บาท, ค่าประกันอุบัติเหตุ 500 บาท)

รอบรับตรง/โควตา
(ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ล่วงหน้ามาแล้ว เป็นค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิต จำนวน 15 หน่วยกิต)
– ต้องชำระเงินค่าหน่วยกิตส่วนต่าง เพิ่มเติม กรณีลงทะเบียนมากกว่า 15 หน่วยกิต
– และค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า 1,400 บาท

– กรณีหลักสูตรเหมาจ่าย จะชำระเพิ่มเพียงค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า 1,400 บาท

รอบแอดมิชชัน
ต้องชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิตตามหลักสูตรเต็มจำนวน
และค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า 1,400 บาท

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา
Download
เอกสารอ้างอิง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

– วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม ปริญญาตรี 4 ปี
(พื้นที่การศึกษาราชบุรี (เริ่มใช้ 1/2556)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม ปริญญาตรี 4 ปี
(พื้นที่การศึกษาราชบุรี (เริ่มใช้ 1/2562)

– หลักสูตรปกติ ทุกสาขาวิชา ยกเว้น วศ.คอมพิวเตอร์

– วศ.เครื่องกล (พลังงาน เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม)
– วศ.ไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์กำลังและพลังงาน)
– วศ.ระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) (อัตราเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา)

– วศ.ระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) (อัตราเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา)
– วศ.คอมพิวเตอร์  (อัตราเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา)

– วศ.คอมพิวเตอร์ นานาชาติ   (อัตราเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา)

– วศ.โยธา นานาชาติ (19 หน่วยกิต)

– หลักสูตรนานาชาติ ทุกสาขาวิชา (อัตราเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา)

– วศ.การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (เริ่มใช้ 1/2559)

B-5405
– วิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ (เริ่มใช้ 1/2561)                B-6101
– วศ.ยานยนต์ (เริ่มใช้ 1/2562)  B-6201

คณะวิทยาศาสตร์

– คณิตศาสตร์, สถิติ, เคมี, ฟิสิกส์ประยุกต์,จุลชีววิทยา

และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

– วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

– หลักสูตรปกติ ทุกสาขาวิชา ค.อ.บ. 5 ปี,ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

– ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ศูนย์นอกพื้นที่)

– เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์,
– เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน
– วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย

– ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การรถไฟฯ)
เหมาจ่ายตลอดปีการศึกษา
B-5403
– ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ศรีไทยซุปเปอร์แวร์)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
– หลักสูตรนานาชาติ ทุกสาขาวิชา (19 หน่วยกิต)
– หลักสูตรนานาชาติ ทุกสาขาวิชา (19 หน่วยกิต) เริ่มใช้ 1/2560
– มีเดียอาตส์, เทคโนโลยีมีเดีย,
– มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

– เทคโนโลยีสารสนเทศ
– วิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (16 หน่วยกิต)
– นวัตกรรมบริการดิจิทัล (เริ่มใช้ 1/2561)

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
– วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
FIBO
(Individual Based Program: IBP
– การออกแบบดิจิตอล (นานาชาติ) และ ดิจิทัลเทคโนโลยี (นานาชาติ) ฉบับที่ 1

– การออกแบบดิจิตอล (นานาชาติ) และ ดิจิทัลเทคโนโลยี (นานาชาติ) ฉบับที่ 2

B-6301

B-6302

อัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี รหัสต่ำกว่า 54

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ภาควิชา
สาขาวิชา
รหัสนักศึกษา (รหัส 2 ตัวหน้า)
ครุศาสตร์เครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล (5ปี)
วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน 2 ปี)
วิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า (5ปี)
วิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอน 2 ปี)
ครุศาสตร์โยธา
วิศวกรรมโยธา (5ปี)
วิศวกรรมโยธา (เทียบโอน 2 ปี)
ครุศาสตร์อุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ (5ปี)
วิศวกรรมอุตสาหการ (เทียบโอน 2 ปี)
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน(4ปี)
เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน (เทียบโอน 2ปี)
เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
เทคโนโลยีการพิมพ์ (4ปี)
เทคนิคการพิมพ์ (4ปี)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย (4ปี)
สาขาวิชามีเดียอาตส์ (4ปี)
สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย (4ปี)
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (4ปี)
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทียบโอน 2 ปี)
สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามโครงการฯ การรถไฟแห่งประเทศไทย

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สำหรับโครงการฯบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สายวิชา
สาขาวิชา
รหัสนักศึกษา
(*รหัส 2 ตัวหน้า)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (4ปี)
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ4ปี)

คณะวิทยาศาสตร์

ภาควิชา
สาขาวิชา
รหัสนักศึกษา
(*รหัส 2 ตัวหน้า)
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ (4ปี)
วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (4ปี)
สถิติประยุกต์ (4ปี)
เคมี
วิชาเคมี (4ปี)
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์ หรือ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (4ปี)
วัสดุและนาโนเทคโนโลยี (4ปี)
จุลชีววิทยา
จุลชีววิทยา (4ปี)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (4ปี)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาควิชา
สาขาวิชา
รหัสนักศึกษา
(*รหัส 2 ตัวหน้า)
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมเคมี (4ปี)
วิศวกรรมเคมี (สองภาษา4ปี)
วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรใหม่ปี 53)
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล (4ปี)
วิศวกรรมเครื่องกล (สองภาษา4ปี)
วิศวกรรมเครื่องกล
(พลังงาน เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม) (หลักสูตรใหม่ปี 53)
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า (4ปี)
วิศวกรรมไฟฟ้า (สองภาษา4ปี)
วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลังและพลังงาน) (หลักสูตรใหม่ปี 53)
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา (4ปี)
วิศวกรรมโยธา (นานาชาติ 4ปี-สองสถาบัน)
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ (4ปี)
วิศวกรรมอุตสาหการ (สองภาษา4ปี)
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (4ปี)
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (สองภาษา4ปี)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4ปี)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ 4 ปี-สองสถาบัน)
วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (4ปี)
วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด เทียบโอนสองภาษา4ปี)
วิศวกรรมอัตโนมัติ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ปี 53)
วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) (หลักสูตรใหม่ปี 53)
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (4ปี)
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (สองภาษา 4 ปี)
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม(หลักสูตรใหม่ปี 53)
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (4ปี)
วิศวกรรมไฟฟ้า สื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรใหม่ปี 53)
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (สองภาษา4ปี)
วิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
วิศวกรรมวัสดุ (4ปี)
วิศวกรรมวัสดุ (สองภาษา4ปี)
วิศวกรรมเครื่องมือ (4ปี)
วิศวกรรมเครื่องมือ (สองภาษา4ปี)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

สาขาวิชา
รหัสนักศึกษา
(*รหัส 2 ตัวหน้า)
สถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ 5 ปี)
สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ 5 ปี)
ออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ 5 ปี)
ออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ 4 ปี)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต (Individual Based Program)

หลักสตร
รหัสนักศึกษา
(*รหัส 2 ตัวหน้า)
ศิลปศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต
อัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (โท-เอก)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา
Download
เอกสารอ้างอิง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรปกติ (เริ่มใช้ 1/2554)
วศ.ม./วศ.ด.วิศวกรรมเคมี
วศ.ม./วศ.ด.วิศวกรรมเครื่องกล
วศ.ม./ปร.ด.วิศวกรรมโยธา
วศ.ม./วศ.ด.วิศวกรรมอาหาร
วศ.ม.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผน ก
วศ.ม./ปร.ด.เทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต (เริ่มใช้ 1/2560)
วศ.ม./ปร.ด.เทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต (เริ่มใช้ 2/2554)
วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต (เริ่มใช้ 1/2559)
วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต (เริ่มใช้ 1/2555 – 2/2558)
ปร.ด.วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต (เริ่มใช้ 1/2555 – 2/2558)
วศ.ม.วิศวกรรมการเชื่อม (เริ่มใช้ 1/2555)
วศ.ม.วิศวกรรมโลหการ (เริ่มใช้ 1/2555)
วศ.ม.วิศวกรรมคุณภาพ (เริ่มใช้ 1/2555)
– เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา ป.โท (เริ่มใช้ ปีการศึกษา 1/2558)
– เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา ป.โท (เริ่มใช้ ปีการศึกษา 2/2552)
วศ.ม.วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง (เริ่มใช้ 1/2555)
วศ.ม.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผน ข (เริ่มใช้ 1/2559)
วศ.ม.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผน ข (เริ่มใช้ 1/2545 – 2/2558)
ปร.ด.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ENV59 PlanB
ENV45 PlanB
ENV_D.47
วท.ม./วศ.ม.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ปร.ด.วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า (เริ่มใช้ 1/2555)
(ไฟฟ้ากำลัง,อิเล็กทรอนิกส์ฯ,ระบบควบคุมฯ)
วศ.ด.เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ (เริ่มใช้ 2/2555)
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ ภาคเสาร์-อาทิตย์
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
EIE D.Eng.

โครงการทักษะวิศวกรรมเคมี ChEPS (เริ่มใช้ 1/2556)
โครงการทักษะวิศวกรรมเคมี ChEPS (เริ่มใช้ 1/2557)
โครงการทักษะวิศวกรรมเภสัชภัณฑ์ (เริ่มใช้ 1/2559)
วิศวกรรมชีวภาพ วศ.ม./วท.ม./ปร.ด. (เริ่มใช้ ปีการศึกษา 1/2550)
วศ.ม.วาริชวิศวกรรม (เริ่มใช้ ปีการศึกษา 1/2549)
วศ.ม.วิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
นักศึกษาต่างชาติ ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
– สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 – 2561
– สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 – 2558
CLICK
CLICK
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
หลักสูตรปกติ (เริ่มใช้ 1/2554)
ค.อ.ม.ครุศาสตร์ไฟฟ้า
ค.อ.ม.ครุศาสตร์เครื่องกล
ค.อ.ม.เทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน (เริ่มใช้ 1/2554 – 2/2559)
ค.อ.ม.เทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน (เริ่มใช้ 1/2560)
ค.อ.ม.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค.อ.ม.ครุศาสตร์โยธา
ค.อ.ม.ครุศาสตร์อุตสาหการ
วท.ม.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
ปร.ด.นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรปกติ (เริ่มใช้ 1/2554)
วท.ม.คณิตศาสตร์ประยุกต์
วท.ม./ปร.ด.ฟิสิกส์
วท.ม.เคมีอุตสาหกรรม
วท.ม.จุลชีววิทยาประยุกต์
วท.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) เริ่มใช้ 1/2561              G-6101
วท.ม.วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน (เริ่มใช้ 1/2559)
ปร.ด.วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน (เริ่มใช้ 1/2559)
วท.ม.เคมีศึกษา (เริ่มใช้ 1/2555)
วท.ม.ฟิสิกส์ศึกษา (ประกาศ พ.ศ.2556 เริ่มใช้ 1/2547)
ปร.ด.วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (เริ่มใช้ 1/2546)
ปร.ด.เคมี
ปร.ด.คณิตศาสตร์ประยุกต์
วท.ม.การสอนคณิตศาสตร์
วท.ม.เคมี
คณะศิลปศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม (เริ่มใช้ 1/2556)
ศศ.ม.ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ด้านการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)
ศศ.ม.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
ปร.ด.ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ (เริ่มใช้ 2/2559)
วท.ม.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (เริ่มใช้ 2/2559)
วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (เริ่มใช้ 1/2554)
วท.ม.วิศวกรรมซอฟต์แวร์
ปร.ด.เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ปร.ด.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
INT M.Sc.
BIS M.Sc.
CSC M.Sc.


บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
วท.ม.การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน แผน ก (เริ่มใช้ 1/2559)
วท.ม.การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน แผน ข (เริ่มใช้ 1/2559)
วท.ม.การจัดการโลจิสติกส์ แผน ก (เริ่มใช้ 1/2552 – 2/2558)
วท.ม.การจัดการโลจิสติกส์ แผน ข (เริ่มใช้ 1/2554 – 2/2558)
บธ.ม.การจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ (เริ่มใช้ 1/2553)
บธ.ม./วท.ม.การจัดการ (ทุกวิชาเอก) (เริ่มใช้ 1/2554)
LGM Plan A
LGM Plan B
LGM Plan A 52
LGM Plan B 54
BUS M.B.A.
GMI
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
หลักสูตรปกติ (เริ่มใช้ 1/2554)
วท.ม./ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
วศ.ม./วท.ม./ศศ.ม.การจัดการทรัพยากรชีวภาพ
วท.ม./ปร.ด.เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
วท.ม.ชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (หลักสูตรนานาชาติ)
วท.ม.เทคโนโลยีชีวเคมี
ปร.ด.เทคโนโลยีชีวเคมี
ปร.ด.เทคโนโลยีชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
ปร.ด.ชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ หลักสูตรนานาชาติ (เริ่มใช้ 1/2559)BIF Ph.D.
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE)
ระบบการลงทะเบียนเรียนของ JGSEE
ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2558 (เริ่มใช้ 2/2558 – ปัจจุบัน)
ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2545 (เริ่มใช้ 2/2545 – 1/2558)
JGSEE
JGSEE 58
JGSEE 45
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
หลักสูตรปกติ (เริ่มใช้ 1/2554)
วท.ม./วศ.ม./ปร.ด.เทคโนโลยีพลังงาน
วท.ม./วศ.ม./ปร.ด.เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน
วศ.ม./ปร.ด.เทคโนโลยีวัสดุ
วท.ม./วศ.ม./ปร.ด.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
วท.ม./วศ.ม./ปร.ด.เทคโนโลยีอุณหภาพ
วศ.ม./ปร.ด.การออกแบบและผลิตแบบบูรณาการ (เริ่มใช้ 1/2547)
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO)
วศ.ม./ปร.ด.วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (เริ่มใช้ 1/2552)
วท.ม.ธุรกิจเทคโนโลยี
(ชื่อเดิม : การพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันเชิงอุตสาหกรรม)
วิทยาลัยสหวิทยาการ (IBP)
ปร.ด.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– ด้านการจัดการทรัพยากรฐานชุมชน
– ด้านวัสดุก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
– ด้านการจัดการทรัพยากรชีวภาพ
– ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้
– ด้านวิศวกรรมเคมี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
วท.ม./ศล.ม./สถ.ม.การออกแบบและวางแผน
ปรด.สาขาวิชาการออกแบบและวางแผน (นานาชาติ) (เริ่มใช้1/2562)
ค่าธรรมเนียมสำหรับนักศึกษาบุคคลภายนอกเข้าศึกษาเพิ่มพูนความรู้ (Non-Degree)
 • ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท
  เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษารับคืนได้เต็มจำนวนภายหลังจากหักค่าใช้จ่ายค้างชำระ (ถ้ามี)
 • ค่าลงทะเบียนรายวิชา ไม่น้อยกว่า 2 เท่าของค่าหน่วยกิตในหลักสูตรที่ลงทะเบียนรายวิชา

Non-Degree เฉพาะหลักสูตร

 • บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI)
  ค่าลงทะเบียน หน่วยกิตละ 7,000 บาท (บุคคลทั่วไป)
  ค่าลงทะเบียน หน่วยกิตละ 6,000 บาท (สำเร็จการศึกษาจาก มจธ. ทุกระดับ)
 • คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
  ค่าลงทะเบียน หน่วยกิตละ 3,000 บาท