Author Archives: admin

กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมนักศึกษา

          ความหมาย

กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมที่สถาบันเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงออกซึ่งความคิด ความเชื่อ ความสามารถ ความถนัดของตนเองในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในด้านต่าง ๆ ได้แก่ กีฬา บำเพ็ญประโยชน์ ศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม วิชาการ เป็นต้น ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวอาจจะดำเนินการในรูปแบบของชมรม กิจกรรมที่ได้รับอนุญาตจากสถาบัน โดยสถาบันจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวก หรือกิจกรรมที่นักศึกษารวมตัวกันจัดกิจกรรมโดยได้รับอนุญาตจากสถาบัน ทั้งนี้ การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาไม่มีการให้คะแนนหรือเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนแต่อย่างใด

เป้าหมายของงาน

ภารกิจของงานกิจกรรมนักศึกษา คือ การส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุภารกิจหลักดังกล่าว เป้าหมายของงานกิจกรรมนักศึกษา คือ การส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาร่วมกันจัดกิจกรรมที่มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของนักศึกษาและมีคุณภาพ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มุ่งหวัง

 1. นักศึกษารู้จักและเข้าใจความเป็นตนเอง ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน จุดควรพัฒนา ประเด็นความสนใจของตนเอง
 2. เกิดทักษะการทำงานอย่างเป็นระบบ และนิสัยคุณภาพ
 3. เรียนรู้และเข้าใจความเป็นผู้นำ ทั้งในด้านการเป็นผู้นำและผู้ตาม
 4. เข้าใจและเกิดทักษะการทำงานแบบร่วมมือร่วมใจ
 5. เข้าใจและตระหนักถึงความเสียสละ ความรับผิดชอบต่อสังคม ความมีน้ำใจ

(ที่มา: สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วัจัยและนวัตกรรม. 2563: 43-44)

กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (กิจกรรมนักศึกษารายชั้นปี)

ความหมาย

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาในด้านต่าง ๆ เพื่อเสริม เติมเต็มคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตลอดจนมีพัฒนาการรอบด้านของความเป็นมนุษย์ ทั้งนี้ การเข้าร่วมของนักศึกษาให้เป็นไปตามความชอบ ความสนใจ โดยไม่มีคะแนนเข้ามาเกี่ยวข้อง

เป้าหมายของการดำเนินงาน

 1. ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักและเข้าใจตนเอง ตลอดจนเกิดความตระหนักว่า การเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ควรได้รับการพัฒนารอบด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญา บุคลิกภาพ และพัฒนาภาวะสู่ความเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์มากขึ้น
 2. ให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ด้านการทำงานเป็นหมู่คณะ ความสามารถในการแสดงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้ที่จะเข้าใจและยอมรับผู้อื่น พัฒนาความเป็นผู้นำและฝึกหัดการทำงานอย่างเป็นระบบ ฝึกการคิดและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
 3. ให้นักศึกษาสามารถปรับตัวกับการเรียนการสอนและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในสถาบัน นอกจากนั้นอาจเป็นหนทางในการช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดจากการศึกษาเล่าเรียนได้ด้วย
 4. ให้นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี มีความประพฤติที่ดีงาม มีความเป็นไทยและภาคภูมิใจในความมีเอกลักษณ์ของชาติ ชื่นชมในศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนประพฤติตนเป็นบุคคลที่เป็นประโยชน์ เป็นที่ต้องการของสังคม

ผลลัพธ์การเรียนรู้

 1. นักศึกษาสามารถปรับตัวและบริหารจัดการตนเองได้ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
 2. นักศึกษามองเห็นเส้นทางอาชีพที่ตนศึกษา และวางแผนพัฒนาตนเองเพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพในอนาคต
 3. นักศึกษามีทักษะการเป็นผู้ประกอบการสามารถสร้างงานด้วยตนเองได้ในอนาคต
 4. นักศึกษามีบุคลิกภาพและภาวะผู้นำที่สามารถนำไปใช้ในการทำงาน
 5. นักศึกษามีทักษะการหางานที่เพียงพอ และมีความมั่นใจในการหางานทำ ภายหลังจากสำเร็จการศึกษา

(ที่มา: สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วัจัยและนวัตกรรม. 2563: 48-49) 

วินัยนักศึกษา

งานวิจัยและส่งเสริมวินัยนักศึกษา

วิจัยและส่งเสริมวินัยนักศึกษา มีหน้าที่ในการศึกษาวิจัย รวมรวมข้อมูลในบริบทของการส่งเสริมพัฒนาวินัยนักศึกษา และคุณภาพชีวิตนักศึกษา และมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีวินัย รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบของตนในขณะเดียวกัน ต้องเคารพและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น แสดงออกอย่างเหมาะสมกับสังคมในปัจจุบันมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งสามารถดูแลตนเองได้อย่างปลอดภัยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งอัน ไม่พึงประสงค์ เช่น สิ่งเสพติด การพนันและอบายมุข ผ่านทางข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศต่างๆของมหาวิทยาลัย โดยมีการดำเนินงานอย่างมีกระบวน ขั้นตอนชัดเจน อยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมและเสมอภาคเท่าเทียม

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2546

          วินัยนักศึกษา

 1. นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งมหาวิทยาลัย คณะ  สำนัก และหน่วยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด       
 2. นักศึกษาต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ ไม่ทุจริตทางวิชาการ ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันไม่ชอบธรรมด้านวิชาการโดยเคร่งครัด  ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยนักศึกษา
 3. นักศึกษาต้องแต่งกายสุภาพตามระเบียบ และข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 4. นักศึกษาต้องสุภาพเรียบร้อย ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง  หรือคำแนะนำตักเตือนของอาจารย์  และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ
 5. นักศึกษาต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ทันที เมื่ออาจารย์  เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยขอตรวจสอบ  เมื่อมีเหตุอันสมควร
 6. นักศึกษาต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ทันที เมื่ออาจารย์  เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยขอตรวจสอบ  เมื่อมีเหตุอันสมควร
 7. นักศึกษาต้องปฏิบัติตามศีลธรรม วัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย  ไม่นำขนบธรรมเนียมหรือวิธีการอันไม่เหมาะสมมาปฏิบัติ  ไม่ว่าภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย
 8. นักศึกษาต้องประพฤติตนเป็นสุภาพชน มีความประพฤติเรียบร้อย  รักษาเกียรติและศักดิ์ของตนเอง  และรักษาชื่อเสียง เกียรติคุณและประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
 9. นักศึกษาต้องไม่เขียนหรือพิมพ์ข้อความ หรือจัดทำสิ่งพิมพ์ สิ่งวาดในสื่อใดๆออกเผยแพร่อันทำให้ผู้อื่นเสียหาย
 10. นักศึกษาต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่รายงานเท็จ หรือ แจ้งความเท็จ ปลอมแปลงเอกสาร หรือปลอมลายมือชื่อของผู้อื่น
 11. นักศึกษาต้องไม่สูบบุหรี่ในขณะที่มีการเรียน การสอน การปฏิบัติการ  การสอบ  หรือในบริเวณเขตปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมาย  และหรือมหาวิทยาลัยกำหนดในบริเวณมหาวิทยาลัย
 12. นักศึกษาต้องไม่เล่นหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือสนับสนุนการพนันทุกชนิด
 13. นักศึกษาต้องไม่เป็นผู้นำสุราหรือสิ่งมึนเมาใดๆ เข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัย และต้องไม่เสพสุรา  หรือสิ่งมึนเมาใดๆ จนเป็นเหตุให้เสื่อมเสียแก่ตนเองและมหาวิทยาลัย
 14. นักศึกษาต้องไม่เสพสารเสพติด หรือมีสารเสพติดไว้ในครอบครอง
 15. นักศึกษาต้องไม่นำสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัย หรือมีสิ่งผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง
 16. นักศึกษาต้องรักษาความสงบเรียบร้อย ไม่เป็นตัวการยุยง  และก่อเหตุไม่สงบในมหาวิทยาลัย  หรือไม่ทะเลาะวิวาทระหว่างนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  กับนักศึกษาต่างสถาบัน หรือผู้อื่น
 17. นักศึกษาต้องไม่กระทำตนให้เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว จนเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น  หรือมหาวิทยาลัย
 18. นักศึกษาต้องไม่กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทำการทุจริตใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัย

การกระทำต่อไปนี้ถือเป็นความผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรง

 1. 1. จงใจหรือเจตนาทำให้ทรัพย์สินมหาวิทยาลัยหรือของผู้อื่นเสียหาย
 2. 2. กระทำการทุจริตลักทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์  หรือกระทำการอื่นใด  อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย  หรือเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง
 3. 3.  ทะเลาะวิวาท เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับอันตรายสาหัส หรือถึงแก่ความตาย หรือเป็นเหตุให้เสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
 4. 4.  รายงานเท็จ แจ้งความเท็จ ปลอมแปลงเอกสาร  หรือปลอมลายมือชื่อคนอื่น
 5. 5. เป็นตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน  ให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในมหาวิทยาลัย  หรือก่อให้เกิดการแตกสามัคคีระหว่างนักศึกษา
 6. 6.  กระทำการใดทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัย

    6.1  เล่นการพนัน  สนับสนุน  หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนัน

    6.2  พกพาอาวุธ  วัตถุระเบิด

    6.3  เสพยาเสพติดหรือสารเสพติด

    6.4  เมาสุราอาละวาด

              6.5  มีสิ่งผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง

 1. 7. กระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุก หรือโทษที่หนักกว่าโทษจำคุก โดยมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกโดยไม่คำนึงถึงว่าจะมีการรอลงโทษหรือรอกำหนดโทษ  เว้นแต่เป็นโทษที่กระทำโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ
 2. 8. กระทำการใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
 3. 9. กระทำการพิจารณาความผิด และหรือลงโทษนักศึกษาด้วยตนเอง

โทษทางวินัยมี 7 สถาน ดังนี้

 1. ตักเตือนด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร
 2. ภาคทัณฑ์
 3. ตัดคะแนนความประพฤติ
 4. ตัดสิทธิ์เข้าสอบ
 5. ให้พักการศึกษา
 6. ยับยั้งการอนุมัติให้ปริญญา
 7. ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

การอุทธรณ์ 

 1. นักศึกษาผู้ใดถูกสั่งลงโทษตามข้อบังคับนี้มีสิทธิอุทธรณ์ได้เฉพาะโทษผิดวินัยอย่างร้ายแรงตาม
 2. ให้อุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบคำสั่งลงโทษ
 3. การอุทธรณ์ให้ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ และให้การอุทธรณ์ได้สำหรับตนเองเท่านั้น  จะอุทธรณ์แทนคนอื่น หรือมอบหมายให้คนอื่นอุทธรณ์แทนไม่ได้
 4. ให้ยื่นหนังสืออุทธรณ์ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  และให้สั่งหนังสืออุทธรณ์ต่อไปยังคณะกรรมการวินัยนักศึกษาภายใน 3 วันทำการนับจากวันได้รับหนังสืออุทธรณ์
 5. ให้คณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน  นับแต่วันได้รับหนังสืออุทธรณ์  และเสนอความเห็นต่ออธิการบดี  ให้อธิการบดีสั่งการภายใน 15 วัน  นับแต่วันที่ได้รับรายงานจากคณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมีนโยบายให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนสร้างโอกาสให้ผู้เรียนในทุกระดับการศึกษาได้พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มตามศักยภาพอย่างมีคุณภาพ เพราะเราเชื่อมั่นว่า “ไม่มีศิษย์คนใด จะไม่สำเร็จการศึกษาจาก มจธ. เพราะปัญหาทางการเงิน”

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปัจจุบันแบ่งประเภทดังนี้

          1.ทุนการศึกษาประเภทช่วยเหลือ

 • ทุนสนับสนุนการศึกษา

เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือประสบปัญหาทางการเงินให้สามารถศึกษาเล่าเรียนได้จนสำเร็จการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาตามความจำเป็น ด้วยวิธีการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนทุนการศึกษาที่เหมาะสม

 • ทุนการศึกษาให้เปล่า

ปัจจุบัน มจธ. ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก บริษัทห้างร้าน ที่มีจิตอันเป็นกุศล บริจาคเงินให้แก่มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา มจธ. โดยมหาวิทยาลัยจะประกาศรับสมัครนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของผู้ให้ทุน เพื่อเข้าสัมภาษณ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา

 • ทุนผู้ประสบอุบัติภัย

เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในกรณีที่ครอบครัวประสบอุบัติภัย เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ยกเว้น อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับชีวิตและร่างกาย

 

2.ทุนการศึกษาประเภทสนับสนุน

 • ทุนการศึกษาเพื่อประสบการณ์วิจัยและการเรียนรู้ประยุกต์

Research Experience and Applied Learning Scholarship : REAL

เพื่อส่งเสริมการสร้างเสริมทักษะทางทำงาน ร่วมกับการ บูรณาการทางสังคม เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์ในการหาประสบการณ์ในการทำงานวิจัย และการนำความรู้ในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ รู้จักรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ และมีรายได้เพิ่มเติมระหว่างการศึกษา การเรียนรู้ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experiential Learning) ด้วยการลงมือทำ แบ่งเป็น 2 ประเภทงาน

Research Experience เป็นการจ้างงานในฐานะผู้ช่วยนักวิจัยในกลุ่มวิจัยต่างๆ

Applied Learning เป็นการจ้างงานโดยใช้ความรู้ ทักษะ ความสามารถพิเศษ

 

 • ทุนเจียระไนเพชร

เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ ระดับประเทศและระดับนานาชาติในด้านวิชาการและความสามารถเฉพาะด้าน เช่น กีฬา ความเป็นผู้นำ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 2 ประเภท

          เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษา

          เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและต่อยอดผลงาน

 • ทุนแสดเหลืองเรืองรุ่ง

เพื่อเป็นการสนับสนุนนักศึกษาให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน ดังคำที่ว่า “เรียนดี กิจกรรมเด่น” โดยคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถในด้านความเป็นผู้นำ ศิลปวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมและด้านกีฬา ให้ได้รับการสนับสนุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย โดยให้การสนับสนุน ค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพรายเดือน 4,000บาท/เดือน

 

การสมัครขอรับทุนการศึกษา

นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครขอรับทุนการศึกษา ติดตามข่าวสารที่

เว็บไชต์กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา http://sfa.kmutt.ac.th

          Facebook งานทุนการศึกษา มจธ.

ทุนกยศ. / ทุน กรอ.

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผู้กับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผู้กับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ครอบครัวที่มีรายได้น้อย โดยให้กู้ยืมเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา ส่งเสริมให้ผู้กู้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในการชำระเงินคืนกองทุนหลังสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติครบตามที่กำหนดปฏิบัติตามขั้นตอนการกู้ยืมของกองทุนและมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

เงื่อนไขผู้รับทุน กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

 1. ผู้มีสัญชาติไทย
 2. เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 3. รายใหม่จะต้องมีกิจกรรมจิตอาสาอย่างน้อย 1 กิจกรรม มีชั่วโมงกิจกรรมอาสาไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วโมง

   รายเก่าจะต้องมีชั่วโมงกิจกรรมอาสาไม่ต่ำกว่า 36 ชั่วโมง

 1. มีรายได้ครอบครัวรวมกันไม่เกิน 360,000 บาท/ปี

เงื่อนไขผู้รับทุน กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผู้กับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

 1. ผู้มีสัญชาติไทย
 2. เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 3. รายใหม่จะต้องมีกิจกรรมจิตอาสาอย่างน้อย 1 กิจกรรม มีชั่วโมงกิจกรรมอาสาไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วโมง

   รายเก่าจะต้องมีชั่วโมงกิจกรรมอาสาไม่ต่ำกว่า 36 ชั่วโมง

 1. รายได้ครอบครัวไม่จำกัดสามารถกู้ได้เฉพาะค่าเล่าเรียน หากมีรายได้ครอบครัวรวมกันไม่เกิน 360,000 บาท/ปี สามารถกู้ค่าครองชีพได้
 2. กู้ได้เฉพาะภาควิชาที่กำหนดเท่านั้น

ขั้นตอนการสมัครและกำหนดการกู้ยืมเงินปีการศึกษา 2563

 ภาคการศึกษาที่ 1        

 1. ลงทะเบียนคำขอกู้ผ่านเว็บไซต์ www.studentloan.or.th
 2. บันทึกระบบการสมัครผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา
 3. พิมพ์เอกสารคำขอกู้ในระบบ e-studentloan และใบสมัครขอรับทุนจากระบบ สารสนเทศนักศึกษา พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครอื่นๆ นำส่งที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

รอบนักศึกษารายเก่า (เลื่อนชั้นปี)           วันที่ 1 มิถุนายน – 11 สิงหาคม 2563

รอบนักศึกษาใหม่รายใหม่                    วันที่ 1 มิถุนายน – 21 สิงหาคม 2563

 1. เข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ วันที่ 31 สิงหาคม – 7 กันยายน 2563
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมผ่านเว็บไซต์ sfa.kmutt.ac.th และกลุ่ม FB “นักศึกษากยศ. กรอ. มจธ.” รอบนักศึกษารายเก่า (เลื่อนชั้นปี)           วันที่ 14 กรกฎาคม / 21สิงหาคม 2563

รอบนักศึกษาใหม่รายใหม่                              วันที่ 16 กันยายน 2563

 1. เปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารอิสลาม เพื่อใช้ในการจัดทำสัญญากู้ยืมและรับเงินกู้ยืม
 2. ปฐมนิเทศนักศึกษาทุนกู้ยืม วันที่ 21 กันยายน 2563
 3. บันทึกจำนวนเงินค่าเทอม ผ่านระบบ e-studentloan หลังจากการลงทะเบียนเรียนปกติเสร็จสิ้นแล้ว
 4. บันทึกสัญญากู้ยืมผ่านระบบ e-studentloan ผู้ค้ำประกันเซ็นสัญญากู้ยืมส่งสัญญาพร้อมเอกสารภายใน วันที่ 9 ตุลาคม 2563
 5. เซ็นชื่อในเอกสารแบบยืนยันจำนวนเงินกู้ยืมค่าเล่าเรียน

รอบนักศึกษารายเก่า (เลื่อนชั้นปี)           วันที่ 14-16 กันยายน 2563

รอบนักศึกษาใหม่รายใหม่                    วันที่  2-6 พฤศจิกายน 2563

 1. กรณีสำรองจ่ายค่าเทอมให้ส่งหลักฐานเพื่อขอเบิกเงินคืน ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563

ภาคการศึกษาที่ 2

 นักศึกษาจะต้องกู้ยืมตามขั้นตอนภาคการศึกษาที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

 1. 1. บันทึกระบบ e-studentloan และใบสมัครขอรับทุนจากระบบ สารสนเทศนักศึกษา พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครอื่นๆ นำส่งที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 30 มกราคม 2564

 1. 2. บันทึกจำนวนเงินค่าเทอม ผ่านระบบ e-studentloan หลังจากการลงทะเบียนเรียนปกติเสร็จสิ้นแล้วภายในวันที่ 2-27 มกราคม 2564
 2. 3. เซ็นชื่อในเอกสารแบบยืนยันจำนวนเงินกู้ยืมค่าเล่าเรียน

รอบนักศึกษารายเก่าชั้นปีสุดท้าย            วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

รอบนักศึกษารายเก่า                        วันที่  22-26 กุมภาพันธ์ 2564

 1. 4. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาทุนกู้ยืม วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ช่องทางการติดต่อ

website         : sfa.kmutt.ac.th

e-mail           : sfa@mail.kmutt.ac.th

facebook        : ทุนการศึกษา มจธ.

  กลุ่ม Facebook “นักศึกษากยศ. กรอ. มจธ.”

เบอร์ติดต่อ       0-2470-8097-8, 0-2470-8107

Tech Integration แหล่งรวมตัวช่วยสำหรับการเรียนรู้

รู้อะไรไม่สู้ รู้จักเรา!!…

ETS Tech Integration ผู้ช่วยใหม่ที่จะทำให้ทุกตัวเลือกเพื่อการเรียนรู้ของคุณ.. เป็นเรื่องง่าย!

ยินดีต้อนรับเข้าสู่แหล่งรวบรวมแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งนอกจากจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนแล้ว น้องๆ ยังสามารถเลือกนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย และที่สำคัญ!! ไม่ต้องมาเลื่อนหาให้ปวดหัว เพราะ ETS ได้จัดหมวดหมู่ตามรูปแบบการใช้งานเอาไว้ให้แล้ว…

ไม่ว่าจะเป็นแอปฯ เพื่อการระดมสมองร่วมกันแบบเรียลไทม์กับกลุ่มก๊วน! หรือแอปฯ ที่ช่วยสร้างให้น้องๆ กลายเป็นสุดยอดนักทำ Presentation มือทอง! เราก็มีมานำเสนอพร้อมกับตัวเลือกอื่นๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะแอปฯ ไหน..ถ้าช่วยให้การเรียนรู้ของน้องๆ ดีขึ้น เราก็พร้อมที่จะทดลองใช้จริง และบอกต่อด้วยวิธีการใช้งานอย่างละเอียด เพื่อให้น้องๆ สามารถเลือกไปประยุกต์ใช้งานได้ง่ายและสะดวกที่สุด

เริ่มต้นค้นหาตัวเลือกที่ต้องการ

เพียงเข้าสู่เว็บไซต์ ets.kmutt.ac.th จากนั้น Log in ด้วยรหัสนักศึกษา ตามด้วย Password ที่เข้าใช้งาน New Acis ก็เป็นอันเรียบร้อย เท่านี้น้องๆ ก็สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานของแอปฯ ที่สนใจได้แล้ว และยังสามารถกด Like แอปฯ ที่ชอบ กด Pin แอปฯ ที่อยากใช้ เพื่อเก็บไว้อ่านทีหลัง หรือกด Share เพื่อชวนเพื่อนๆ มาใช้ด้วยกันก็ยิ่งดี 

พิเศษใส่ไข่!!

บริการหลังการใช้งานจากเรา.. สำหรับน้องๆ มจธ. คนไหนที่ติดปัญหาหรือมีคำถามเกี่ยวกับแอปฯ ตัวใดก็ตาม สามารถเข้ามาปรึกษาทีมงาน ETS Tech Integration ได้ฟรีๆ แบบไม่มีเซอร์วิสชาร์จ ผ่านช่องทางออนไลน์ใดก็ได้ที่สะดวก รับรองว่าไม่มีผิดหวังแน่นอน!!… อย่าลืมมาใช้กันเยอะๆ นะ

ติดตามข่าวสารและเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ที่… 

Website: ets.kmutt.ac.th
Line: @etskmutt
Facebook: etskmutt

เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่านระบบ LEB2

เปิดเทอมใหม่ไปกับ LEB2 ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ที่จะทำให้ชีวิตง่ายขึ้น

ยินดีต้อนรับน้องๆ สู่รั้ว มจธ. ช่วงเปิดเทอมนี้ เราขอแนะนำระบบ LEB2 ตัวช่วยในการเรียนที่ครบครัน จะอยู่ที่ไหน เวลาใดก็ไม่พลาดทุกการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเรียนออนไลน์ ทำ Quiz หรือส่งงานก็ทำได้จบ ครบในที่เดียว

ระบบ LEB2 ยังมีฟีเจอร์ต่างๆ ให้น้องๆ เข้าไปเรียนรู้อีกมากมาย สงสัยตรงส่วนไหน สอบถามได้เลยตามช่องทางด้านล่าง เรามีทีมที่แสนใจดี แถมยังตอบไวรออยู่กับทีม LEB2 Support ได้ที่

Website: leb2.kmutt.ac.th

Facebook: kmuttlearning

Email: leb2@mail.kmutt.ac.th